Изабрана поглавља из области мотора СУС 2

ID: 1027
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Китановић Н. Марко, Миљић Л. Ненад
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Проширивање знања из области топлотних клипних машина кроз анализу радног циклуса и специфичности конструкција клипних компресора са праволинијски-осцилаторним и ротационим клиповима; Проширивање знања из области математичког моделирања процеса и појава у мотору СУС кроз анализу и примену: модела намењених техничкој дијагностици мотора; модела намењених управљању разним мехатронским системима мотора у реалном времену; Проширивање теоријских и практичних знања из области мапирања и калибрације мотора. Проширивање теоријских и практичних знања у примени најсавременијих поступака и алата за аутоматизовано испитивање и калибрацију мотора.

исход

Овладавање знањима и вештинама потребним за одабир, прорачун радних параметара и димензионисање клипних компресора; Практично искуство у експерименталној реализацији система моделски засноване дијагностике на мотору СУС; Познавање и разумевање основних принципа математичких модела процеса и појава на мотору на принципу праћења средње циклусне вредности радних параметара; Практично искуство у реализацији система управљања мехатронским системима мотора; Разумевање метода и поступака савременог приступа мапирању и калибрацији мотора. Практично искуство у примени савремених алата за калибрацију и вишепараметарску оптимизацију моделски заснованим приступом.

садржај теоријске наставе

1. Осврт на специфичности клипног механизама, кинематике и динамике, неравномерност обртања и проблем уравнотежења клипних компресора; Специфичности сабијања реалних гасова, смеша гасова и влажних гасова; Реални радни циклус једноступног клипног компресора, параметри измене радне материје и компресора као целине; Вишеступно сабијање; Прорачун главних димензија компресора; Системи и допунска опрема компресора; Системи регулисања клипних компресора; Конструкцијска извођења клипних компресора; Основи експлоатације клипних компресора; 2. Принципи моделски засноване дијагностике техничких система; Моделски заснована дијагностика моторских система за напајање ваздухом; Моделски заснована дијагностика моторских система за образовање смеше / убризгавање горива; Дијагностика заснована на праћењу тренутне угаоне брзине коленастог вратила мотора 3. Алгоритми управљања мехатронским системима мотора; Mean-Value модели и њихова примена у управљањз мотором у реалном времену. 4. Савремени приступ мапирању и вишепараметарској оптимизацији управљачких параметара мотора. Аутоматизовано мапирање мотора. Математички модели за оптимално представљање параметарских мапа мотора. Моделски заснована калибрација

садржај практичне наставе

1. Израда програмског кода за симулацију реалног радног циклуса клипног компресора. Избор концепта конструкције клипног компресора и димензиони прорачун по пројектном задатку. 2. Реализација моделски заснованог дијагностичког система (детекција нехерметичности или опструкција у усисном систему мотора; детекција неравномерног рада или изостанка паљења мотора; евалуација квалитативних параметара радног процеса мотора у реалном времену) 3. Реализација система за управљање мехатронским системом мотора применом Mean Value модела (управљање празним ходом, управљање системом паљења, управљање системом за образовање смеше,...) 4. Упознавање и практичан рад са системом за калибрацију мотора заснованог на примени Inca софтверског пакета (ЕТAS) 5. Упознавање и практичан рад са системом за аутоматизовано мапирање и моделски засновану калибрацију мотора кроз примену софтверског пакета Cameo(AVL)

услов похађања

Обавезан услов: одслушани и положени курсеви "Радни процеси мотора" и "Мехатроника мотора"

ресурси

Mathworks Matlab/Simulink IDE (лиценца) AVL Advanced Simulation Tools (AST) Boost, Fire, Excite, Cruise AVL Cameo; AVL Concerto; LMS AMESim Потпуно опремљена лабораторијска инсталација за испитивање мотора СУС (пробни сто са динамометром и мерном опремом) Инсталација са клипним компресором и компресором типа Roots Дигитални аквизициони систем на платформи National Instruments PXI са припадајућим софтвером за развој мерних апликација National Instruments LabView (лиценца)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Јанков, Р.: Клипни компресори, 5. издање, Машински факултет, Београд, 1990.; Isserman, R.: Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance, Springer, 2006.; Kiencke, U., Nielsen, L. : Automotive Control Systems: For Engine, Driveline, and Vehicle, Springer, 2005; Guzzella, L., Onder, C.: Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems, Springer, 2010; Paulweber, M.,Lebert, K.: Mess- und Prüfstandstechnik: Antriebsstrangentwicklung · Hybridisierung · Elektrifizierung, Springer, 2014;