Мотори СУС - М

ID: 1435
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Мрђа Д. Предраг
извођачи: Мрђа Д. Предраг
контакт особа: Мрђа Д. Предраг
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Предмет пружа свеобухватан увид у материју мотора СУС (теоријски циклуси, стварни процес, системи мотора, погонске карактеристике). Намењен је студентима усмерења за моторе, као увод у дубље проучавање специфичних области мотора СУС, као и студентима оних усмерења где је неопходно познавање мотора СУС као погонског агрегата (моторна возила, бродоградња, железничко машинство, механизација).

исход

Усвојена теоријска и практична знања из области мотора. Повезивање фундаменталних дисциплина: термодинамике, механике флуида, механике, отпорности материјала и др. на сложеном објекту какав је мотор СУС. Стицање оспособљености за компетентан приступ у избору, организацији експлоатације и одржавања мотора. Стицање базе за даље проучавање специфичних проблема, конструкције и пројектовања мотора.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања. 2. Термодинамички циклуси мотора. 3. Стварни радни циклус мотора – процес измене радне материје. 4. Процес сагоревања код мотора са спољним упаљењем смеше. 5. Процес сагоревања код дизел-мотора. 6. Радни параметри мотора. 7. Натпуњење мотора СУС. 8. Динамички проблеми мотора. 9. Погонске карактеристике мотора. 10. Еколошке карактеристике мотора

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе: 1. Моторски механизам и карактеристичне конструкције мотора 2. Радна материја мотора и сагоревање 3. Термодинамички циклуси мотора – рачунски задаци 4. Системи за напајање мотора горивом 5. Радни параметри и топлотни биланс мотора – рачунски задаци 6. Натпуњење и топлотни биланс мотора – рачунски задаци 7. Кинематика и динамика моторског механизма – рачунски задаци 8. Системи мотора 9. Погонске карактеристике мотора – рачунски задаци 10. Припрема лабораторијске вежбе из испитивања мотора Лабораторијске вежбе: 1. Системи за напајање мотора горивом 2. испитивање мотора на пробном столу

услов похађања

Нема услова за похађање предмета

ресурси

1. Скрипта (handouts): Основи мотора СУС, доступно у електронској форми у pdf формату на сајту катедре за моторе. 2. Пробни сто за испитивање мотора 3. Мерно-аквизициони систем: National Instruments PXI-1042-RT8186/5401/6123/6229/4070/6602/8461 4. National Instruments LabView

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 11
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Miroljub Tomić, Stojan Petrović: Motori sa unutrašnjim sagorevanjem,Mašinski fakultet u Beogradu, 2004, ISBN-13 978-86-7083-646-4; Richard Stone: Introduction to IC Engines, SAE International, 2012, ISBN-13: 978-0768004953; John Heywood: Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill Education, 2018, ISBN-13: 978-0070286375; C. R. Ferguson: Internal Combustion Engines Applied Thermosciences, J.Wiley & Sons 2015, ISBN 978-1118533314; Richard Van Basshuysen, Fred Schafer: Internal Combustion Engine Handbook: Basics, Components, Systems, and Perspectives, SAE International, 2004, ISBN-13 978-0768011395;