Мерења помоћу рачунара

ID: 3425
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент, кроз конкретне примере и рад са сигналима и мерним системима, усвоји и овлада напредним концептима мерења у техници применом рачунара као и стицање практичних искуства у области виртуелне инструментације (мерних инструмената заснованих на рачунарима) и дигиталне аквизиције података. Предмет је превасходно намењен студентима који се на претходним нивоима студија нису у довољној мери упознали са применом рачунарски заснованих мерних техника на начин који је примерен и потребан нивоу докторских студија.

исход

– Оспособљава студента да специфицира, реализујe и користе, на рачунарима засноване, аквизиционе системе ради аквизиције података у лабораторији, у теренским условима, као и за обраду тих података коришћењем стандардних алгоритама – Оспособљава студента да користи Labview програмско окружење за креирање виртуелних инструмената за аквизицију и обраду измерених података – Студент је довољно обучен и компетентан да аплицира за сертификованог CLAD Labview програмера

садржај теоријске наставе

Архитектура и основни принципи рада рачунара за аквизицију података (DAQ); Дефиниције и објашњења кључних појмова у мерној инструментацији; Компоненте мерних ланаца; Aнализа и обрада сигнала; Хардверске компоненте модула за дигиталну аквизицију података; Основни принципи дигиталне аквизиције података; Мерни ланци за мерење температуре, притисака, сила, брзине, убрзања. Специфичности појединих система за кондиционирање сигнала. Специфичности дигиталног улаза/излаза аквизиоционог хардвера; Бројачи (Counters) и њихово коришћење. Стандарди комуникације мерних инструмената (RS-232, RS-422/485, IEEE-488 (GPIB));

садржај практичне наставе

Увод у виртуелну инструментацију и Labview програмско окружење; Ток података у VI; Решавање проблема и отклањање грешака у раду виртуeлних инструмената (debugging); Имплементација виртуeлних инструмената; Управљање хардверским ресурсима;Функције за читање и запис података у датотеку; Технике програмирања у Labview –у; Коришћење ресурса аквизиционог хардвера у Labview-у; Технике синхронизације у Labview –у; Догађајима управљано програмирање; Обрада грешака; Управљање корисничким интерфејсом; Архитектура VI сервера; Контролне референце елемената корисничког интерфејса; Технике записа и читања датотека; Формати датотека; Методе побољшања Labview кôда; Побољшање постојећег кода са аспекта читљивости и лакшег одржавања; Креирање и дистрибуција Labview апликација; Реализација аквизиционог система и одговарајуће Labview апликације по задатом пројекту; Практична реализација пројекта мерног ланца - од сензора до апликације за аквизицију и обраду података.

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

Скрипта (handouts): Виртуелна инструментација у инжењерству, доступно на web сајту. Мерно-аквизициони систем: National Instruments USB 6008 Развојно окружење National Instruments LabView 2010 Помоћне платформе: Демонстрациона платформа за симулацију аналогних и дигиталних сигнала; Универзална платформа за кондиционирање сензора;Платформа са драјверима за корачне и DC моторе:

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 15
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 25
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 45
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Labview Core 1 & 2 Course Manual & Exercises, National Instruments (на енглеском); Robert H. King:Introduction to Data Acquisition with LabVIEW,McGraw-Hill,2009, (на енглеском); Fernando Puente León, Uwe Kiencke:Messtechnik: Systemtheorie für Ingenieure und Informatiker, Springer, 2011 (на немачком);