Управљање индустријских процеса

ID: 1380
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ристановић Р. Милан
извођачи: Ристановић Р. Милан
контакт особа: Ристановић Р. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

Упознавање студената са методама пројектовања и реализације управљачких система и управљања у реалном времену.

исход

Стечено знање се користи у инжењерској пракси. Студент је развио компетенцију за разумевање електрохидрауличких и електромеханичких сервосистема система и реализацију једноставних решења. Студент је оспособљен да имплементира и подешава управљачке алгоритме у реалном времену. Студент је оспособљен да пусти у ради серво погон и фрекветни претварач.

садржај теоријске наставе

Електрохидраулички актуациони системи. Радни флуиди. Избор структуре актуационог система. Компоненте електрохидрауличких система. Интеграција електрохидрауличих актуационих система. Основне актуаторске структуре. Статички и динамички прорачуни. Нумеричка симулација математичких модела. Електромеханички сервосистеми. Управљање асинхроних и сервомотора. Основне управљачке структуре. Умрежавање серво и фреквентних регулатора. Имплементација управљања у реалном времену. Реализација интерфејса човек-машина.

садржај практичне наставе

Демонстрација електрохидрауличног сервосистема за управљање вектора потиска. Пуштање у рад и подешавање ПИД регулатора. Пуштање у рад фреквентног претварача. Пуштање у рад серво погона.

услов похађања

нема

ресурси

Лабораторија за индустријску аутоматику. Лабораторија за интегрисане техничке системе. Siemens SIMATIC S7-1200 Siemens SIMATIC KTP-600PN Siemens SIMATIC TP 700 Siemens SIMATIC 1500-Т Siemens SINAMICS V90 Siemens SINAMICS G120 TIA PORTAL - лиценцирани софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 13
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Astrom K., Wittenmark J., Computer-Controlled Systems: Theory and Design, 2011; Astrom K., Wittenmark J., PID Controllers: Theory, Design, and Tuning, 1995; М.Ристановић, Управљање индустријски процеса, писања предавања, 2022;