Безбедност возила

ID: 1437
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган, Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са основним карактеристикама моторних и прикључних возила у погледу активне, пасивне, каталитичке безбедности, значајем и утицајем техничког прегледа возила на безбедност возила и саобраћаја као и важећим међународним и националним правилницима и прописима из ове области.

исход

Разумевање значаја активних, пасивних и каталитичких параметара безбедности возила на безбедност саобраћаја, разумевање начина рада система који доприносе безебдности возила као и улоге и значаја техничког преледа возила у контексту безбедности возила и саобраћаја, односно разумевање основних зaхтева међународних и националних прописа из ове области.

садржај теоријске наставе

1. Безбедност возила - опште. 2. Активни параметри безбедности возила. 3. Пасивни параметри безбедности возила. 4. Каталитички параметри безбедности возила. 5. Интеграција параметара безбедности возила. 6. Технички преглед возила. 7. Прописи из области безбедности возила.

садржај практичне наставе

Израда пројекта из области анализе резултата испитивања изабраних параметара безбедности на безбедност возила.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Алексендрић Д. Скрипте са предавања из безбедности возила, 2022.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Алексендрић Д. Скрипте са предавања из безбедности возила, 2022.; Integrated Automotive Safety Handbook, SAE International, 2013.;