Мехатроника на возилу

ID: 0873
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Васић М. Бранко, Поповић М. Владимир
контакт особа: Стаменковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви предмета су тако пројектовани да одговоре потребама аутомобилске индустрије у 21. веку у смислу да студенти развију неопходне вештине и разумевање мехатронике на возилу. Студенти треба да располажу широким способностима у области истраживања, пројектовања, развоја и испитивања мехатронских система на моторним возилима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - објасне појам мехатронике и мехатронских система, са акцентом на возила; - укратко опишу функцију свих компоненти мехатронских система на возилу; - анализирају и објасне специфичности мехатронских система на возилу (системи за ослањање, системи за кочење, системи за пренос снаге, системи за управљање, интегрисани системи на возилу); - анализирају конкретне проблеме приликом пројектовања мехатронских система на возилу; - да дефинишу процес пројектовања мехатронских система на возилу (укључујући одређивање функције циља будућег система, као и развој функционалне шеме мехатронског система); - да симулирају рад пројектованог мехатронског система, као и да дефинишу начин испитивања предметног система.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се састоји из следећих целина: увод у мехатронику, давачи и актуатори, системи против блокирања точкова приликом кочења, системи за контролу стабилности, мехатронски системи управљања, активни системи ослањања, напредни системи за помоћ возачу (део 1, 2 и 3).

садржај практичне наставе

Практична настава се састоји од израде пројекта мехатронског система.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

Материјал са предавања у дигиталном облику.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Материјал са предавања у дигиталном облику; -; -; -; -;