Термоеластичност

ID: 3163
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милошевић-Митић О. Весна
извођачи: Милошевић-Митић О. Весна
контакт особа: Милошевић-Митић О. Весна
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

- Циљ овог предмета је да студенти разумеју природу термичког оптерећења, да савладају појмове теормоеластичности и тензорски начин описивања проблема. - Студенти ће се оспособити да сами моделирају и реше неке проблеме термоеластичности. - Како је већина машинских конструкција базирана на гредама и плочама, посебна пажња ће се посветити елементима тог облика. - Кроз разумевање термоеластичних процеса студенти ће бити у могућности да правилно користе рачунарске програме из ове области.

исход

- Савладавањем програма овог предмета студенти ће овладати неким методама и поступцима научних истраживања; упознаће појмове термоеластичности као што су баланс енергије и ентропије, тензор напона и деформације. - Биће у могућности да реше неке конкретне проблеме применом савремених аналитичких метода и нумеричких метода. - Схватиће велику улогу геометрије и начина ослањања конструкције на њено понашање. - Моћи ће да повежу и примене стечена знања из више различитих области.

садржај теоријске наставе

Увод. Компоненте напона у Декартовом координатном систему. Тензор напона. Једначине померања, једначине компатибилности, једначине равнотеже. Енергетски баланс. Баланс ентропије. Слободна енергија. Конститутивне релације. Коефицијенти еластичности. Ламеове константе. Уопштена једначина провођења топлоте. Систем једначина спрегнутог динамичког проблема термоеластичности. Гранични услови, термички и механички. Равно стање напона. Линеарна теорија термоеластичног напрезања танких плоча.

садржај практичне наставе

Тензорски начин обележавања и неке основне операције. Интегралне трансформације, коначне Фуријеове трансформације и Лапласова трансформација. Равно стање напона и равно стање деформације. Термички оптерећене греде и танке плоче. Примена аналитичких и нумеричких метода на решавање проблема термоеластичности.

услов похађања

Дефинисан Курикулумом студијског програма

ресурси

Хендаути са сајта Катедре за Отпорност конструкција

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Чукић Р., Наерловић-Вељковић Н., Шумарац Д., Термоеластичност, Машински факултет Универзитета у Београду, 1993.; Чукић Р., Решења неких задатака термоеластичности применом интегралних трансформација, Научна књига, Београд, 1979.; Новацки В., Динамички проблеми термоеластичности, П. В. Н. Варшава, 1970.; Benham P.P., Hoyle R., Термички напон, PITMAN, London, Прво издање 1964.;