Пројектовање возила 1

ID: 0540
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Пројектовање возила је сложен процес који захтева истовремено задовољавање великог броја захтева у погледу погона возила, аеродинамике возила, утицаја на околину, ергономије, прописа, коришћених материјала, безбедности возила као и коришћених технологија. Циљ предмета је да студенти разумеју суштинске захтеве процеса пројектовања возила, посебно имајући у виду: (а) захтеве који се постављају у односу на возило и његове системе, склопове, подсклопове и делове, (б) утицај пројетковања појединих компоненти возила на његове укупне излазне перформансе, време и цену развоја, употребни квалитет и рециклажу, (в) прописе који важе за поједине категорије возила. Циљ је развој вештина и знања код студената како би били способни да разумеју, препознају и решавају сложене проблеме у области пројектовања возила што представља све већи изазов у аутомобилској индустрији.

исход

Исходи предмета је развој способности код студената да: а) разумеју процес пројектовања возила, његов утицај на пројектовање система возила као и пројектовање начина и поступака постизања жељених карактеристика возила, односно његових система, б) буду упознати са актуелним проблемима у области пројектовања возила, в) знају да пронађу и приступе различитим подацима везаним за возила, г) знају да раде у тиму, д) знају да идентификују кључне проблеме, да их правилно формулишу и да примене своја техничка знања у њиховом решавању, ђ) развију вештине говорне и писане комуникације, е) разумеју како да користе технике, вештине и савремене инжењерске алате у решавању проблема из области пројетовања возила.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава је подељена на укупно 13 целина које обухватају: 1) Увод – Пројектовање возила и развој аутомобилске технике, 2) Савремени материјали и пројектовање возила, 3) Пројектовање возила са становишта његове производње, 4) Пројектовање возила са становишта носећег система возила, 5) Пројектовање возила и избор погонског агрегата, 6) Пројектовање возила са становишта система за пренос снаге, 7) Пројектовање возила са становишта кочног система, 8) Пројектовање возила са становишта система за ослањање, 9) Пројектовање возила са становишта система за управљање, 10) Пројектовање возила са становишта његове аеродинамике, 11) Пројектовање возила са становишта његове ергономије, 12) Пројектовање возила са становишта утицаја точкова (пнеуматика), 13) Пројектовање возила са становишта његове безбедности.

садржај практичне наставе

Студети раде пројектни задатак као група. Пројект се односи на критичку анализу пројектованих решења датог возила и његових система. Студенти требају да анализирају, направе синтезу и презентирају пројектоване карактеристике датог возила са циљем разумевања утицаја стварних пројектованих решења возила на његове излазне перформансе као и да предложе могућа унапређења датих пројектованих решења.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Алексендрић Д.: Пројектовање возила 1, Скрипте са предавања, Машински факултет Београд, 2022, ДБЛ. Домаћа и међународни прописи, стандарди, УН/ЕЦЕ Правилници, ЕЦE директиве из области моторних возила, ДВЛ.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

J. H. Smith, Увод у савремено пројeктовање возила, Butterworth – Heinemann, 2001; Јанковић Д., Тодоровић Ј., Ивановић Г., Ракићевић, Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001, КПН. ; Јанићијевић Н., Јанковић Д., Тодоровић Ј.: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд, 2000, КДА;