Аеродинамика

ID: 0943
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Давидовић С. Никола, Костић А. Иван, Костић П. Оливера
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљ је да се студенти, после одслушане наставе на предмету Аеродинамика, упознају са основним законима аеродинамике и њиховом применом у решавању практичних проблема. Посебно се анализирају специфичности и појаве у домену стишљивог струјања. Студенти се упознају са основним аеродинамичко-конструктивним схемама летелица за различите области брзина, као и са основама аеродинамике возила. У оквиру предмета студенти стичу и основна знања из области експерименталне аеродинамике и њене примене у доменима ваздухопловних и неваздухопловних испитивања.

исход

Савладавањем студијског програма предмета, студент стиче знања из области Аеродинамике, са акцентом на домену стишљивог струјања, као и разумевање основних аеродинамичких схема летелица и аеродинамике возила. Такође овладава и основама експерименталне аеродинамике и њене примене не само у домену ваздухопловства, већ и у другим гранама технике.

садржај теоријске наставе

Лекција 1: Моделирање струјног поља Лекција 2: Стишљиво струјање и таласи у стишљивом струјању Лекција 3: Аеродинамичко-конструктивне схеме летелица и возила Лекција 4: Подзвучни, окозвучни и надзвучни аеротунели Лекција 5: Методе мерења у аеротунелима

садржај практичне наставе

У практичном делу наставе демонстрира се примена изложених теоријских закона, решавањем и анализом одабраних нумеричких примера. Практични рад студената реализује се, осим кроз обавезне вежбе, кроз виртуалну радионицу доступну 24 сата (програм МOODLE). У виртуалној радионици студентима су доступне писане белешке професорових предавања, задаци за вежбу и тестови за проверу знања. Практични део наставе обухвата и консултације за домаћи задатак, који студенти раде колективно у оквиру мањих група (до пет студената у групи).

услов похађања

Нема посебних услова, али се препоручује да се претходно положи предмет Аеродинамичке конструкције.

ресурси

Предавања у електронској форми, интернет ресурси.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 2

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Dragović T., Aerodinamika: teorijske osnove projektovanja letilica. Deo 1, Mašinski fakultet, 1992.; Anderson J. Fundamentals of Aerodynamics, McGraw Hill, 1984. ; Moran J., An Introduction to Theoretical and Computational Aerodynamics, Dover Publications, 2010.; Milne-Thomson L. M., Theoretical Aerodynamics, Dover Publications, 2011.;