Технички прописи

ID: 0997
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Митровић Р. Ненад
извођачи: Митровић Р. Ненад
контакт особа: Митровић Р. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент стекне академске вештине и компетенције за примену техничких прописа. Кроз наставне активности студент стиче креативне способности и овладава специфичним практичним вештинама за обављање послова у оквиру своје професије, а то је пројектовање у општем смислу.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примену знања у пракси; професионалне етике; повезивање знања из различитих области и њихову примену; развој вештина и спретности у употреби знања у области израде пројектно техничке документације.

садржај теоријске наставе

1. Техничка регулатива - закони, правилници и стандарди. Врсте пројеката као делови техничке документације. 2. Поступци изградње од одобрења за градњу, припреме, градње, надзор над изградњом и употребне дозволе. Саставни делови пројеката. 3. Акредитација. Испитне лабораторије, контролне организације и сертификациона тела. Именовање и овлашћивање. Основе система квалитета. 4. Основ за израду правилника и стандарда по садржају и надлежностима за спровођење. Усвајање европских и светских норми (ЕN, ISO). Инспекцијски органи и стручна оспособљеност.

садржај практичне наставе

1.Законске обавезе о садржају главних пројеката - разрада појединих поглавља 2. Формирање и садржај општих и техничких услова по врстама пројекта и садржаја 3. Обавезе пројектаната при изради техничке документације обзиром на заштиту од пожара и експлозије. Израда одговарајућих прилога који су обавезни у техничкој документацији. 4. Начин доношења и измене правилника. Општи правилници који важе за све струке (надзор, изградња, технички преглед). Оцењивање усаглашености. 5. Примери правилника који се односе на техничка питања. 6. СЕ знак. 7. Јавно излагање и израда презентације. Садржај писане документације (дописи, понуде, уговори...).

услов похађања

Нема услова.

ресурси

За предмет се користе расположиви ресурси на факултету који обухватају учионички простор, лабораторијски простор и библиотеку. Литература намењена предмету се налази у кабинету предметног наставника као и у библиотеци факултета.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 2
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Група аутора: Mетоди и примери експерименталног рада у процесном инжењерству и термотехници, Машински факултет, Београд, 2022; Богнер, М.; П.Зекоња, Д. Ивановић: Приручник за израду пројектне документације, ЕТА, Београд, 2007.; Mitrovic, N., Balac, M., Petrovic, A., Milosevic, M.: Primena metode korelacije digitalnih slika (Digital Image Correlation - DIC) na opremu pod pritiskom, Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 2017; Isailović M., Petrović A., Bogner M., Balać M., Mitrović N.: Propisi o opremi pod pritiskom, Eta Beograd, Beograd, 2013; Mitrović, N. i grupa autora: „Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda – razvoj infrastrukture“, Institut za nuklearne nauke Vinča, Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 2009. ;