Катедра за процесну технику

Развој научно – наставних дисциплина у последњих 45 година омогућен је сталним бројним јачањем научно – наставног кадра. Првим генерацијама студената машинског факултета у области процесне технике наставу је држао др Слободан Кончар-Ђурђевић, тада ванредни професор Технолошко-металуршког факултета, а затим су предмете Основи технолошких апарата и Технолошки апарати, по наставном плану Групе за технолошку опрему преузели професори Машинског факултета: Јован Шел и Драгутин Поповић. Убрзо затим, професор Милан Антић почиње са предметом Индустријске пећи, а тадашњи доцент др Димитрије Вороњец са предметом Технолошке операције, а потом са предметом Основи процесне хемије. Доласком професора др Бранислава Ђаковића формиран је основни костур наставног плана и језгро наставника и сарадника на Катедри за процесну технику. У даљем развоју Катедре запошљавани су сарадници (инжењери) што је омогућило повећање броја научних дисциплина и тематских области које су обрађиване у оквиру истраживачких пројеката и истраживачко–развојне активности на Машинском факултету. Нови кадрови и њихова истраживачка и наставна активност представљали су основу за проширивање и унапређивање наставних садржаја и метода и стварали могућност да се наставни планови и програми стално прилагођавају интересовању младих за нова ужа подручја науке и струке и потребама и захтевима развоја односних области технике и технологије, производње и сложених постројења процесне технике.

Данас на Катедри за процесну технику Машинског факултета Универзитета у Београду ради укупно 10 стално запослених и 5 сарадника приправника на докторским студијама. Структура запослених је следећа: 6 доктора техничких наука, 1 магистар техничких наука 8 дипломираних машинских инжењера.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за процесну технику и заштиту животне средине
Руководилац лабораторије: проф. др Мирослав Станојевић

Лабораторија за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине је акредитована лабораторија за испитивање која послује у оквиру Центра за квалитет Иновационог центра Машинског факултета у Београду.

Као нова организациона структура, акредитована лабораторија је произашла из искустава стечених испитивањима која су чланови Катедре за процесну технику Машинског факултетa у Београду обављали у оквиру научно-истраживачког рада и сарадње са привредним организацијама.

У оквиру Лабораторије ради 10 запослених, првенствено наставника Машинског факултета у Београду, специјализованих у областима процесног инжењерства, енергетске ефикасности и заштите животне средине, за које је Лабораторија акредитована.