Принципи заштите животне и радне средине

ID: 1124
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: .
извођачи: Тодоровић М. Душан
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Основни циљеви предмета односе се на упознавање студената са проблема у животној средини, природним опасностима и утицају човека на животну средину. У циљу решавања проблема студенти ће бити упознати са физиком и хемијом животне средине, атмосферским појавама, основама микробиологије и екологије.

исход

На основу савладавања предвиђених наставних јединица студенти ће бити у стању да самостално доносе одлуке које се односе на управљање животном средином, одрживи развој, процене утицаја пројеката и објеката на животну средину. Посебно значајно је знање које ће студенти имати у погледу анализе животног циклуса производа и процеса.

садржај теоријске наставе

Увод, Променљива улога технологија, Законодавство и регулатива; Техничке основе-ЈУС ИСО14000; Значај и утицај јавности, Дилема о индустрализацији и урбанизацији; Утицај енергетског раста на животну средину, Утицај извора енергије на животну средину, Класификација и мерење природних опасности, Ефекат стаклене баште и смањење озона, Киселе кише, Физика и хемија животне средине, Расподела честица, Раствори и растворљивост, Гасови, мешавине гасова, транспорт у систему »гас-течност«, Материјални биланси, Реакције, кинетика реакција и реактори, Наука о атмосфери, Основне карактеристике и биланс, Струјање ваздуха, стабилност атмосфере, турбуленције, Вода у атмосфери, Клима; Предвиђање концентрације загађења ваздуха, Mикробиологија и екологија, Основе и примењена микробиологија, Епидемиологија и болести, Токови енергије у екосистемима, Ланац исхране и трофични нивои, Циклуси нутритијената, Елементи лимнологије, Еутрофикација, Одрживи развој, ЕИА, РА и ЛЦА; Стартегије, планови и програми, Етика.

садржај практичне наставе

Основна израчунавања са позиције законских прописа, норми и стандарда, Прорачун ризика и опасности постројења, Израчунавање епизодних загађења ваздуха, Пример инвентара/катастра гасова, Пример израде процене утицаја и процене ризика, стратегија, планова и програма, Eлементи животног циклуса производа, Прорачун расподеле честица, Раствори и растворљивост, Гасови, мешавине гасова, транспорт у систему »гас-течност«, Израчунавање материјалних биланса, Основни прорачуни хемијских реакција, кинетика реакција и реактора, Израчунавање енергетског биланса атмосфере, основни појмови и прорачуни који се односе на струјање ваздуха, стабилност атмосфере, турбуленције, кружење воде у атмосфери, метеорологија, дисперзиони модели, модел перјанице Основни концепт екологије, Токови енергије у екосистемима, основни прорачуни у микробиологији, Израда упрошћене студије о процени утицаја или израда ЛЕАП-а, Консултације при изради пројекта, Јавна презентација радова и дискусија.

услов похађања

Нема услова похађања предмета, у смилу претходно положених предмета.

ресурси

С обзиром да за предмет још није завршен уџбеник, студентима се достављају материјали за предавања у штампаном и електронском облику.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Кубуровић, М., Јововић А. и др. Заштита животне средине (Поглавље 15), стр. 644-856., Термотехничар, том 2, Интерклима-графика, СМЕIТС, 2004., ISBN 86-82685-03-5; Kiely, G., Инжењерство заштите животне средине, McGraw-Hill, 1997.;