Цевоводи и арматура

ID: 0082
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Петровић Љ. Александар
извођачи: Петровић Љ. Александар
контакт особа: Петровић Љ. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Циљ предмета је да студент стекне академске вештине и компетенције за одабир и прорачун цевовода и цевоводних арматура. Кроз израду пројектног задатка студент стиче креативне способности и овладава специфичним практичним вештинама за обављање послова у оквиру своје професије, а то је пројектовање и прорачуни цевовода и цевоводних система. Кроз лабораторијске вежебе овладава знањима везаним за испитивања у току процеса производње и експлоатације опреме.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примену знања у пракси; професионалне етике; повезивање знања из различитих области и њихову примену; развој вештина и спретности у употреби знања у области цевовода и цевоводних арматура

садржај теоријске наставе

1 Подела цевовода и означавње; Улазни подаци за пројектовање; Опис активности у фази пројектовања, Материјали за израду цевовода и арматуре, Графичка документација. 2 Прорачун дебљине зида цеви, цевних колена и других фитинга, пластичне и еластичне деформације, расподела напона од дејства унутрашњег притиска, Прирубнички спојеви и навојне везе, заваривање. 3 Опрема за сигуран и безбедан рад. Ослонци цевовода, Растојање између ослонаца, Испитивање цевовода. 4 Самокомпензација ("L", "Z" i "П" компензатор) аксијални компензатори, безканално положени цевоводи, избор и прорачуни. 5 Канално и безканално вођење; Цевоводни системи; Безканално постављени цевоводи. 6 Термичка заштита и заштита од корозије. 7 Намена и поделе, запорна арматура (пролазни, трокраки и четворокраки вентили и славине) регулациона карактеристика. 8 Вентили сигурности, дишни вентили, противломни вентили прорачун и избор 9 Одвајачи кондензата и влаге, филтри, вентили за одваздушење 10 Типови намена прорачун и избор.

садржај практичне наставе

1. Одређивање димензија цевовода. степени сигурности, карактеристике материјала, препоручене брзине струјања, стандардне мере, контрола мера, димензија и материјала 2. Израчунавање дебљине зида цеви са аспекта унутрашњег притиска и спољашњег оптерећења, додаци 3. Прирубнички спојеви, типови, врсте, избор, прорачун заварених спојева 4. Примери прорачуна самокомпензације са преднапрезањем и без преднапрезања, 5. Прорачуни и димензионисање аксијалних компензатора и прорчуни сила у безканално постављеним цевоводима. 6. Прорачуни сила у ослонцима, димензионисање и избор ослонаца. Распореди ослонаца. 7. Прорачун термичке заштите, избор изолације - карактеристике изолационих материјала 8. Димензионисање, материјали и избор, заптивање, саставни делови 9. Одређивње одведеног масеног протока и димензионисање вентила сигурности 10.Примери димензионисања, постављања и избора регулационих вентила

услов похађања

Уписана друга година студија и положени испити из прве године студија

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Предавања и вежбе; Богнер,М: Термотехничар, Интерклима графика, Врњачка Бања, 2003. ; Богнер, М.: Петровић, А.: Конструкције и прорачун апарата, СМЕИТС, Београд, 1991.;