Процесна енергетика

ID: 1059
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Стаменић С. Мирјана
извођачи: Стаменић С. Мирјана
контакт особа: Стаменић С. Мирјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Стицање неопходних знања о коришћењу енергије у процесној индустрији како би могли на задовољавајући начин да у пракси приступе пословима ефикасног коришћења енергије и одржавања енергетске опреме и постројења у индустријским предузећима. Поред тога, основна знања о трансформацијама и коришћењу енергије битна су за разумевање материје из других предмета процесне технике и заштите животне средине.

исход

Разумевање основних појмова везаних за енергетику и енергетске системе, као и рада енергетске опреме и уређаја, као и принципа њиховог рационалног коришћењa. Овладавање израдом енергетских биланса индустријских предузећа; примена методологије за спровођење енергетских прегледа, прикупљање података о потрошњи енергије и дефинисање губитака енергије код опреме и инсталација у индустријским погонима. Упознавање са основним појмовима система енергетског менаџмента (ISO 50001:2011). Упознавање и разумевање концепта најбоље доступних техника у области ефикасног коришћења енергије у индустријским системима.

садржај теоријске наставе

1. Енергија, трансформације енергије и начин коришћења енергије у производним процесима у индустрији (општи појмови о енергетским изворима и енергетске резерве; преглед потрошача енергије и енергетских система у индустријским погонима; енергетски биланси предузећа; енергетски индикатори; упоредна статистика). 2. Енергетки извори у индустријским предузећима (снабдевање индустријских погона енергијом; котлови и котларнице, комбинована производња енергије у индустрији; енергетске потребе производних процеса). 3. Коришћење горива у индустрији (развод горива и уређаји за сагоревање; сагоревање и основе ефикасног коришћења енергије код процеса сагоревања). 4. Водена пара као носилац енергије (карактеристике водене паре, процеси и уређаји који користе водену пару у процесној индустрији; опис система за развод паре и поврат кондензата). 5. Компримовани ваздух (снабдевање индустријских погона компримованим ваздухом, систем за развод компримованог ваздуха, неопходни квалитет компримованог ваздуха и начин припреме компримованог ваздуха, побољшање ефикасности система за компримовани ваздух). 6. Енергетска ефикасност код система за осветљење у индустријским погонима. 7. Економска анализа мера за побољшање енергетске ефикасности система за снабдевање енергијом у индустријским погонима.

садржај практичне наставе

1. Израда енергетских биланса (методологија прикупљања података о потрошњи енергије у индустријским погонима; примери израде енергетских биланса предузећа). 2. Приказ система процесне енергетике и прорачун степена корисности (снабдевање индустријских погона енергијом; котлови и котларнице,комбинована производња енергије у индустрији; енергетске потребе производних процеса). 3. Израчунавање губитака енергије код система за развод паре и поврат кондензата (потребна количина паре за производни процес; прорачун губитака енергије кроз зидове цевовода; израда прорачуна губитака енергије код неправилног одвођења кондензата). 4. Прорачуни губитака енергије код уређаја који користе гориво у индустрији (пример прорачуна процеса сагоревања, прорачун губитака енергије са димним гасовима). 5. Прорачун губитака код система за компримовани ваздух. 6. Прорачун могућих уштеда код система за осветљење. 7. Економска анализа мера побољшања енергетске ефикасности. 8. Израда семинарског рада: Енергетски преглед у одабраном индустријском предузећу (студенти уз помоћ предметног наставника и асистента раде свој семинарски рад који представља извештај о извршеном енергетском аудиту у једном индустријском предузећу; свој рад презентирају усмено у облику Power point презентације). Семинарски рад се ради у тиму.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Oдабрана поглавља из приручника за вежбања са решеним задацима Индустријске пећи и котлови (поглавља 1, 2 и 3), Писани изводи са предавања-layouts, Упутства за решавање задатака, упутства за израду елабората са лаборатријских вежби, упутства за израду семинарског рада, Допунска литература - Брошуре и билтени у издању Мреже за енергетску ефикасност у индустрији Србије (МЕЕИС); Упутство за обуку енергетских менаџера у области индустријске енергетике.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 14
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 13
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Јанкес. Г., Станојевић, М., Каран, М., Стаменић, М.: Индустријске пећи и котлови приручник за вежбања са решеним задацима, Машински факултет, Београд, 2001.; Јанкес, Г., Стаменић, М. и др: Приручник за побољшање енергетске ефикасности и рационалну употребу енергије у индустрији, ИЦ Машинског факултета у Београду, МЕЕИС, 2009.; Генић, С., Стаменић, М., Николић, А., Живковић, Б., Чантрак, Ђ., Брдаревић, Љ.,Упутство за обуку енергетских менаџера у области индустријске енергетике, Машински факултет Универзитета у Београду, 2016; Јаћимовић, Б., Генић, С., Стаменић, М., Аранђеловић, И., и др.: Методи и примери експерименталног рада у процесном инжењерству и термотехници, Машински факултет Београд, 2022.;