Мирјана С. Стаменић

др Мирјана С. Стаменић, ванредни професор
Катедра за процесну технику
Кабинет: 06; 410
Мејл адреса: mstamenic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 212; 310; директан 3302-212

Лична веб презентација

http://pt.mas.bg.ac.rs/mirjana_stamenic.html

Термини за пријем студената

понедељак, уторак и среда од 13.00 до 14.00, кабинет 12б

Предмети

Виши курс из процесне енергетике и високотемпературских уређаја и процеса
Виши курс из процесних феномена
Завршни предмет - Апарати и машине у процесним индустријама
Завршни предмет - Конструисање процесне опреме
Завршни предмет - Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Завршни предмет - Процеси и опрема у заштити животне средине
Завршни предмет - Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Завршни предмет - Цевоводи и арматура
Пећи и котлови у индустрији
Процесна енергетика
Процесни феномени

Истраживачка област

Процесно инжењерство, енергетска ефикасност, математичко моделирање и нумеричке симулације транспорта масе и количине топлоте, моделирање и експериментална истраживања сагоревања у порозном слоју, моделирање и испитивање индустријских пећи и котлова, испитивање посуда под притиском мерења емисија загађујућих компонената у ваздух, моделирање и испитивање високотемпературских процеса.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж. 1999. Машинки факултет Универзитета у Београду, магистар техничких наука, 2005. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2014. Лиценца за одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Лиценца 330). Лиценца за одговорног пројектанта хидротехнике (Лиценца 332). Лиценца за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Лиценца 430). Судски вештак за област машинска техника, ужа специјалност - Процесна техника, термотехника, термоенергетика и хидроенергетика.

Публикације, признања, награде

13 научних радова у часописима са SCI листе, 7 монографских библиографских публикација, преко 85 чланака у часописима и предавања на симпозијумима у земљи и иностранству, више од 25 оригиналних стручних остварења (процена утицаја на животну средину, студије оправданости, идејни и главни машински пројекти), више од 100 ауторизованих елабората, експертиза и других докумената ограничене циркулације. Била је учесник 15 националних истраживачких пројеката који су финансирани од стране Менистарства просвете, науке и технолошког развоја и на 3 међународна пројекта. Тренутно је руководилац подпројекта који се реализује сагласно Уговору о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО за 2022. год.

Чланства у научним и стручним организацијама

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), Инжењерска комора Србије, Друштво термичара Србије, Научни одбор Друштва термичара Србије, Регионални одбор подсекције дипломираних машинских инжењера матичне секције пројектаната регионалног центра Београд, Управни одбор друштва форензичара и судских вештака машинске и електротехничке струке, Управни одбор Друштва за процесну технику СМЕИТС-а, Управни одбор JICA Alumni Serbia, Скупштина СМЕИТС-а.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Stamenić Mirjana (2019). Reconsideration of enthalpy and entropy data and correlations for ammonia-water mixture up to 100 bar AND 535 degrees C, International Journal of Refrigeration-Revue Internationale Du Froid, 100, 83-92.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0140-7007, 10.1016/j.ijrefrig.2019.01.004, M21.

Jacimović Nikola, D'Agaro Fabio, Ivancić Zdravko, Stamenić Mirjana (2020). On thermoplastic piping stress analysis, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 179.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0308-0161, 10.1016/j.ijpvp.2019.104010, M22.

Janović Nataša, Ćoćić Aleksandar, Stamenić Mirjana, Janović Aleksa, Djurić Marija (2020). Side asymmetry in nasal resistance correlate with nasal obstruction severity in patients with septal deformities: Computational fluid dynamics study, Clinical Otolaryngology, 45(5), 718-724.
Wiley, Hoboken, ISSN: 1749-4478, 10.1111/coa.13563, M22.

Adžić Vuk M., Milivojević Aleksandar, Stamenić Mirjana, Adžić Miroljub (2019). Investigation of co2 diluted methane and propane swirling premixed flames using ch* chemiluminescence imaging, Thermal Science, 23, S1511-S1521.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180312375A, M22.

Stamenić Mirjana (2017). Experimental research of pressure drop in packed beds of monosized spheres a novel correlation for pressure drop calculation, Thermal Science, 21, S717-S724.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI161025327S, M22.

Milivojević Aleksandar, Adžić Miroljub, Adžić Vuk, Stamenić Mirjana (2023). Methodology of experimental optimization of atmospheric burners for household appliances, Thermal Science.
ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI230410156M, M23.

Jacimović Nikola, Ivancić Zdravko, Stamenić Mirjana, Ivošević Miloš (2021). Stress intensification factor, sustained stress index and flexibility factor analysis of large D/T elbows, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Scie, 235(9), 1619-1632.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0954-4062, 10.1177/0954406220947125, M23.

Milivojević Aleksandar, Adžić Miroljub, Gojak Milan, Stamenić Mirjana, Adžić Vuk M. (2021). Analysis of the performance of a low-power atmospheric burner for gas appliances for households and their impact on the emission and stability of the burner, Thermal Science, 25(3), 1891-1903.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200717302M, M23.

Jankes Goran, Trninić Marta, Stamenić Mirjana, Simonović Tomislav, Tanasić Nikola, Labus Jerko M. (2012). Biomass gasification with chp production a review of the state-of-the-art technology and near future perspectives, Thermal Science, 16, S115-S130.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI120216066J, M23.

Jankes Goran, Tanasić Nikola, Stamenić Mirjana, Adžić Vuk M. (2011). Waste heat potentials in the drying section of the paper machine in Umka Cardboard Mill, Thermal Science, 15(3), 735-747.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI110609066J, M23.

Jankes Goran, Cvetković Olga, Milovanović Nebojša, Ercegovac Marko, Adžić Miroljub, Stamenić Mirjana (2009). Rapid pyrolysis of Serbian soft brown coals, Thermal Science, 13(1), 113-125.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI0901113J, M23.

Banjac M., Stamenić Mirjana, Lečić Milan, Stakić Milan B. (2009). Size distribution of agglomerates of milk powder in wet granulation process in a vibro-fluidized bed, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 26(3), 515-525.
Brazilian Soc Chemical Eng, Sao Paulo, ISSN: 0104-6632, 10.1590/S0104-66322009000300007, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Jaćimović N., Stamenić Mirjana, Kolendić Petar, Đorđević D., Radanov Branka B., Vladić Ljubiša (2015). Novi metod za uključivanje efekata hrapavosti cevi u hazen-vilijamsovu jednačinu, FME Transactions, 43(1), 35-39.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/FMET1501035J, M24.

Jaćimović Nikola, Stamenić Mirjana, Kolendić Petar, Đorđević Dimitrije, Radanov Branka B., Vladić Ljubiša (2015). Novi metod za uključivanje efekata hrapavosti cevi u Hazen-Vilijamsovu jednačinu, FME Transactions, 43(1), 35-39.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1501040S., M24.

Радови са конференција

Milivojević Aleksandar, Adžić Miroljub, Adžić Vuk, Stamenić Mirjana (2022). EXPERIMENTAL OPTIMIZATION OF LOW POWER ATMOSPHERIC BURNER, Full Paper Proceedings International Conference IEEP2022 VIII Regional Conference: INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE COUNTRIES OF SOUTHEAST EUROPE.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Stamenić Mirjana, Čantrak Đorđe, Janković Novica, Lečić Milan (2019). Some Remarks on Bottom-Up Methodology for Energy Efficiency Action Plans, Proceedings of the 2018 5th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Application.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2018.8617091, M33.

Simonović Tomislav, Bajc Tamara, Stamenić Mirjana, Trninić Marta, Tanasić Nikola (2015). Hot water tank application in domestic heating system which use electricity as energy source – dimensioning and economic benefits, Proceedings of the Fifth Regional Conference Industrial energy and environmental protection in South eastern European countries, Zlatibor 2015..
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-025-8, M33.

Čolić-Damjanović Vesna Mila, Burazer Jela M., Stamenić Mirjana, Čantrak Đorđe, Lečić Milan (2014). Architectural Design Influences and HVAC Systems' Measures on Energy Savings of a High Energy Demand Residential Building, 3rd International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2014.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2014.7059986, M33.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Stamenić Mirjana, Obradović Marko, Todorović Dušan (2019). Correlation analysis between physico-chemical and aeration characteristics of fly ash, The Book of Abstracts - International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH, 2019, 27-27.
Belgrade : Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9, M34.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav, Budimir Nikola, Jarić Marko, Ivošević Miloš, Stamenić Mirjana (2015). Poboljšanje rada sistema procesnog i skladišnog grejanja u fabrici za proizvodnju margarina, 28. Međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing 15.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, ISBN: 978-86-81505-77-9, M63.

Tanasić Nikola, Stamenić Mirjana, Tanasić V. (2022). Effects of Flue Gas Recirculation on NOx Emissions from Gas-Fired Utility Boilers, Lecture Notes in Networks and Systems, 323, 319-337.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-86009-7_17.

Stamenić Mirjana (2022). ENERGY EFFICIENCY AS A KEY DRIVER FOR SUSTAINABLE GROWTH IN SMEs IN INDUSTRIAL SECTOR IN SERBIA, Proceedings of International Conference “IEEP 2022”, November 08-09, 2022, Faculty of Mechanical Engineering of the University of Belgrade.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2.

Tanasić Nikola, Jankes Goran, Stamenić Mirjana, Adžić Vuk (2022). APPLICATION OF HEAT PUMPS FOR UTILIZATION OF WASTE HEAT IN INDUSTRY, Full Papers Proceedings of International Conference “IEEP 2022”, November 08-09, 2022, Faculty of Mechanical Engineering of the University of Belgrade.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2.

Tanasić Vladimir, Tanasić Nikola, Stamenić Mirjana (2022). OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF THE CHP PLANT IN THE DISTRICT HEATING SYSTEM OF BELGRADE, Full Papers Proceedings of International Conference “IEEP 2022”, November 08-09, 2022, Faculty of Mechanical Engineering of the University of Belgrade.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2.

Stepanović Tomislav, Kijanović Nikola, Ristić Leposava, Stamenić Mirjana, Marković Saša (2022). ENERGETSKI PREGLED I MERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA, Full Papers Proceedings of International Conference “IEEP 2022”, November 08-09, 2022, Faculty of Mechanical Engineering of the University of Belgrade.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2.

Stamenić Mirjana, Gajić Branislav (2021). Efficient use of waste heat in the cogenerative plant from biomass gasification, Proceedings of The 2021 6th International Symposium on Environment - Friendly Energies and Applicati.
IEEE, New York, 10.1109/EFEA49713.2021.9406226.

Stamenić Mirjana, Simonović Tomislav, Tanasić Nikola (2019). Efficient Technology for Combustion of Low Calorific Gaseous Fuels, Proceedings of the 2018 5th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Application.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2018.8617090.

Tanasić Nikola, Jankes Goran, Stamenić Mirjana, Trninić Marta, Simonović Tomislav, Adžić Vuk M. (2016). Experimental Study on the Efficiency of Pulverized Coal-Fired Steam Boiler, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2016.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2016.7748812.

Simonović Tomislav, Stamenić Mirjana, Tanasić Nikola, Trninić Marta (2016). Effect of Small Deviation of Incident Angle on Thermal Performance of Parabolic-Trough Solar Collector, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2016.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2016.7748815.

Stamenić Mirjana, Tanasić Nikola, Simonović Tomislav, Nikolić Aleksandar (2016). Energy Management System for Energy Efficiency Improvement in the Industrial Sector of the Republic of Serbia, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2016.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2016.7748821.

Stamenić Mirjana, Tanasić Nikola, Simonović Tomislav, Nikolić Aleksandar, Obradović Marko (2016). Implementation of energy management system In final energy consumption sectors in republic of Serbia, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2016.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-81-6.

Tanasić Nikola, Jankes Goran, Stamenić Mirjana, Nikolić Aleksandar, Trninić Marta, Simonović Tomislav (2014). Potentials for Reducing Primary Energy Consumption Through Energy Audit in the Packaging Paper Factory, 3rd International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2014.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2014.7059957.

Stamenić Mirjana, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Jankes Goran, Simonović Tomislav, Tanasić Nikola (2014). Results of Experimental Research on Parameters that Determine Stable Operating Limits of Ceramic Burner with Packed Bed of Uniform Spheres for Combustion of Low Calorific Gaseous Fuels, 3rd International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2014.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2014.7059975.

Stamenić Mirjana, Jankes Goran, Tanasić Nikola, Trninić Marta, Simonović Tomislav (2012). Energy audit as a tool for improving overal energy efficiency in Serbian industrial sector, 2nd International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2012.
10.1109/EFEA.2012.6294075.

Tanasić Nikola, Jankes Goran, Stamenić Mirjana, Trninić Marta, Simonović Tomislav (2012). Airflow measurements and mass and heat balance in a cardboard mill hall to approach energy efficiency, 2nd International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2012.
10.1109/EFEA.2012.6294074.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Карактеризација кинетичког вртложног пламена биогаса методом CH* визуелизације, Вук М. Аџић, 2020.