Мирјана С. Стаменић

др Мирјана С. Стаменић, ванредни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 06; 410
мејл адреса: mstamenic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 212; 310; директан 3302-212

лична веб презентација

термини за пријем студената

понедељак, уторак и среда од 13.00 до 14.00, кабинет 12б

предмети

истраживачка област

Процесно инжењерство, енергетска ефикасност, математичко моделирање и нумеричке симулације транспорта масе и количине топлоте, моделирање и експериментална истраживања сагоревања у порозном слоју, моделирање и испитивање индустријских пећи и котлова, испитивање посуда под притиском мерења емисија загађујућих компонената у ваздух, моделирање и испитивање високотемпературских процеса.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж. 1999. Машинки факултет Универзитета у Београду, магистар техничких наука, 2005. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2014. Лиценца за одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Лиценца 330). Лиценца за одговорног пројектанта хидротехнике (Лиценца 332). Лиценца за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Лиценца 430). Судски вештак за област машинска техника, ужа специјалност - Процесна техника, термотехника, термоенергетика и хидроенергетика.

публикације, признања, награде

13 научних радова у часописима са SCI листе, 7 монографских библиографских публикација, преко 85 чланака у часописима и предавања на симпозијумима у земљи и иностранству, више од 25 оригиналних стручних остварења (процена утицаја на животну средину, студије оправданости, идејни и главни машински пројекти), више од 100 ауторизованих елабората, експертиза и других докумената ограничене циркулације. Била је учесник 15 националних истраживачких пројеката који су финансирани од стране Менистарства просвете, науке и технолошког развоја и на 3 међународна пројекта. Тренутно је руководилац подпројекта који се реализује сагласно Уговору о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО за 2022. год.

чланства у научним и стручним организацијама

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), Инжењерска комора Србије, Друштво термичара Србије, Научни одбор Друштва термичара Србије, Регионални одбор подсекције дипломираних машинских инжењера матичне секције пројектаната регионалног центра Београд, Управни одбор друштва форензичара и судских вештака машинске и електротехничке струке, Управни одбор Друштва за процесну технику СМЕИТС-а, Управни одбор JICA Alumni Serbia, Скупштина СМЕИТС-а.