Мирјана С. Стаменић

др Мирјана С. Стаменић, ванредни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 06; 410
мејл адреса: mstamenic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 212; 310; директан 3302-212

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Процесна техника, енергетска ефикасност, математичко моделирање и нумеричке симулације транспорта масе и количине топлоте, моделирање и експериментална истраживања сагоревања у порозном слоју, моделирање и испитивање индустријских пећи и котлова, испитивање посуда под притиском мерења емисија загађујућих компонената у ваздух, моделирање и испитивање високотемпературских процеса.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж. 1999. Машинки факултет Универзитета у Београду, магистар техничких наука, 2005. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2014. Лиценца за одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Лиценца 330). Лиценца за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Лиценца 430). Судски вештак за област машинска техника, ужа специјалност - Процесна техника, термотехника, термоенергетика и хидроенергетика.

публикације, признања, награде

4 научна рада у часописима са SCI листе, 2 монографске библиографске публикације, преко 25 чланака у часописима и предавања на симпозијумима у земљи и иностранству, један Приручник за потребе извођења наставе на Катедри за процесну технику, више од 15 оригиналних стручних остварења (процена утицаја на животну средину, студије оправданости, идејни и главни машински пројекти), више од 85 ауторизованих елабората, експертиза и других докумената ограничене циркулације.

чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије, Друштво термичара Србије, Друштво за процесну технику.