Виши курс из процесне енергетике и високотемпературских уређаја и процеса

ID: 3496
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стаменић С. Мирјана
извођачи: Стаменић С. Мирјана
контакт особа: Стаменић С. Мирјана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Проширење основних знања у области процесне енергетике и високотемпературских уређаја и процеса. Анализа и моделирање високотемпературских процеса и оптимизација рада високотемпературских уређаја који су заступљени у енергетски интензивним индустријским гранама.

исход

Овладавање знањима и алатима за истраживачки и практични рад на повећању енергетске ефикасности уређаја који су заступљени у процесној енергетици. Овладавање математичким моделирањем и прорачунским процедурама потребним за одређивање интензитета транспорта топлоте код високотемпературских уређаја и процеса. Оспособљавање за употребу прорачунских процедура за димензионисање високотемпературске опреме и за истраживачки рад.

садржај теоријске наставе

Основни појмови о енергетској ефикасности и начину коришћења енергије у производним процесима у индустрији (Дефиниција енергетске ефикасности енергетских система у индустријским погонима, енергетски биланси предузећа, енергетски индикатори, енергетска политика). Приказ високотемпературских уређаја и процеса у карактеристичним индустријским гранама (Индустријске пећи, котлови, системи за сагоревање). Потенцијали и мере за повећање енергетске ефикасности у индустрији (Преглед потенцијала и мера за поједине енергетске и производне системе). Приказ метода моделирања и оптимизације високотемпературских процеса (сагоревање, пренос топлоте у радном простору пећи, зрачење, загревање материјала, моделирање процеса у индустријским пећима, енергетски биланси).

садржај практичне наставе

Примери истраживања у области транспорта топлоте, са посебним освртом на размену топлоте зрачењем. Lobo-Evans метод за прорачун ложишта код процесних пећи.

услов похађања

Дефинисано условима студијског програма.

ресурси

Лабораторијска опрема и мерни уређаји, литературни извори дефинисани под тачком Литература.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Јанкес, Г., Стаменић, М. и др: Приручник за побољшање енергетске ефикасности и рационалну употребу енергије у индустрији, ИЦ Машинског факултета у Београду, МЕЕИС, 2009.; Baukal, C., The John Zink Combustion handbook, CRC company, 2001.; Trinks, W., Industrial Furnaces, Vol.1 and Vol.2, John Wiley & Sons Inc, 1944.; Јаћимовић, Б., Генић, С., Стаменић, М., Аранђеловић, И., и др.: Методи и примери експерименталног рада у процесном инжењерству и термотехници, Машински факултет Београд, 2022.;