Процесни феномени

ID: 1056
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стаменић С. Мирјана
извођачи: Стаменић С. Мирјана
контакт особа: Стаменић С. Мирјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Стицање неопходних знања ради разумевања феномена транспорта топлоте и супстанције у процесној индустрији. Примена стационарног и нестационарног транспорта у гасовима, течностима и флуидима код процесних апарата.

исход

Овладавање прорачунским процедурама потребним за одређивање интензитета транспорта топлоте и супстанције и пада притиска у процесним апаратима. Оспособљавање за употребу прорачунских процедура за димензионисање процесне опреме.

садржај теоријске наставе

Молекуларни транспорт. Њутнов закон вискозног трења, Фуријеов закон провођења топлоте, Фиков закон молекуларне дифузије. Стационарни молекуларни транспорт топлоте и супстанције. Диференцијалне једначине конвективног транспорта количине кретања, топлоте и супстанције. Ламинарно и турбулентно струјање. Упрошћени модели конвективног транспорта и њихова експериментална потврда. Коефицијенти прелаза и пролаза топлоте и супстанције. Теорија сличности. Критеријуми сличности и критеријалне једначине. Аналогија преноса количине кретања, преноса топлоте и преноса супстанције Конвективни транспорт у систему без чврсте фазе. Међуфазна турбуленција. Истовремени транспорт топлоте и супстанције. Температура по влажном термометру. Кључање, кондензација и зрачење. Карактеристични случајеви у процесним апаратима (размењивачи топлоте, колоне, пећи). Размена топлоте код апарата са оребреним површинама. Нестационарно провођење топлоте и супстанције кроз чврсту фазу. Зрачење.

садржај практичне наставе

Примери стационарног молекуларног транспорта кроз чврсту фазу и флуиде Примери примене модела конвективног транспорта количине кретања, топлоте и супстанције. Примери примене теорије сличности. Критеријалне једначине и ограничења њихове примене. Примери конвективног транспорт у системима флуид - флуид Примери истовременог транспорт топлоте и супстанције код влажних гасова. Лабораторијскe вежбe. Одређивање коефицијента дифузије. Одређивање стања ваздуха мерењем температуре по сувом и влажном термометру. Примери израчунавања интензитета прелаза топлоте при кључању код цевних испаривача Примери израчунавања интензитета прелаза топлоте при кондензацији код цевних кондензатора Примери израчунавања интензитета размене топлоте услед зрачења код индустријских пећи Примери израчунавања коефицијента пролаза топлоте код размењивача топлоте са оребреним површинама Примери нестационарног провођење топлоте и супстанције кроз чврсту фазу Примери прорачуна топлотног зрачења.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Ресурси се састоје из књига наведених у поглављу Литература

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 22
разрада и примери (рекапитулација): 8

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 13
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 12
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 31

литература

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Машински факултет Београд, 2022.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, Друго издање, 2019.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.; Генић, С., Јаћимовић, Б., Јарић, М., Будимир, Н., Својства процесних флуида, СМЕИТС, 2014; Јаћимовић, Б., Генић, С., Стаменић, М., Аранђеловић, И., и др.: Методи и примери експерименталног рада у процесном инжењерству и термотехници, Машински факултет Београд, 2022.;