Пећи и котлови у индустрији

ID: 0993
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Стаменић С. Мирјана
извођачи: Стаменић С. Мирјана
контакт особа: Стаменић С. Мирјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти стекну неопходна знања за рад на пословима пројектовања, одржавања и експлоатације индустријских пећи, као и основна знања неопходна за рад на одржавању и експлоатацији индустријских котлова. Поред тога у оквиру предмета студенти треба да савладају методологију израде енергетских биланса и основне принципе eфикасне употребе енергије код индустријксих пећи и котлова.

исход

Студенту се дају неопходна знања за рад на пројековању и организацији одржавања код индустријских пећи, као и на планирању одржавања и експлоатације индустријских колтова. Студент ће бити обучен за рад на пројектима рационалног коришћења енергије код индустријских пећи и котлова.

садржај теоријске наставе

1. Основе теорије сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. 2. Основе теорије топлотног зрачења. 3. Дефиниција и подела индустријских пећи и котлова. 4. Елементи конструкције и опреме индустријских пећи. 5. Енергетски биланси индустријских пећи. 6. Карактеристике и опис конструкције индустријских пећи (пећи за загревање и топљење метала, пећи у индустрији неметала, пећи у прехрамбеној индустрији). 7. Примена и опис конструкције индустријских котлова. 8. Карактеристике парних и вреловодних индустријских котлова, карактеристичне шеме котлова и опис конструкције, ложишта и накнадне грејне површине, енергетски биланси и степени корисности, испитивања котлова.

садржај практичне наставе

1. Приказ појединих типова индустријских пећи. 2. Приказ елемената конструкције и опреме индустријских пећи. 3. Израда примера материјалног и топлотног биланса сагоревања гасовитих, течних и чврстих горива. 4. Примери прорачуна топлотног зрачења, са освртом на прорачун ложишта у индустријским пећима и котловима. 5. Израда примера материјалних и енергетских биланса индустријских пећи. 6. Израда примера енергетских биланса индустријских котлова. 7. Рачунски задаци: припрема и задавање рачунских задатака; рачунски задаци се раде на часу уз помоћ асистента. 8. Опис и припрема лабораторијске вежбе: приказ инструмената и методологије мерења, структуре елабората, организација рада на лабораторијској вежби. 9. Лабораторијска вежба: мерење губитака енергије на индустријској пећи у реалном погону: студенти подељени по групама врше мерења величина неопходних за прорачун губитака енергије на једној индустријској пећи у одабраном предузећу.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Oдабрана поглавља из приручника за вежбања са решеним задацима Индустријске пећи и котлови(пог. 1, 2 и 3) Писани изводи са предавања-handouts Упутства за решавање задатака,упутства за израду елабората са лаборатријских вежби,упутства за решавање рачунских задатака. Софтвер за прорачун процеса сагоревања и израду топлотних биланса индустријских пећи и котлова. Допунска литература - Термотехничар, том 1 и 2, Пословна политика, Београд, 1992. (том 1 - поглавља 3, 5 и 6, том 2 - поглавље 4)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 24
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 7
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

Термотехничар, том 1 и 2, Пословна политика, Београд, 1992.; Јанкес, Г., Станојевић, М., Каран, М., Стаменић, М.: Индустријске пећи и котлови - приручник за вежбања са решеним задацима, Машински факултет, Београд, 2001.; Baukal, C.: The John Yink Combustion handbook, CRC company, 2001.; Ан. Л. Бергауз и др.: Справочник конструктора печеи прокатного производства, Том I и II, Металлургија. Москва, 1970.; STEAM its generation and use, 41st Edition, Babcock and Wilcox, 2005.;