Виши курс из процесних феномена

ID: 3495
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стаменић С. Мирјана
извођачи: Стаменић С. Мирјана
контакт особа: Стаменић С. Мирјана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Проширење основних знања у области феномена транспорта топлоте и супстанције у процесној индустрији. Примена стационарног и нестационарног транспорта у гасовима, течностима и флуидима код процесних апарата.

исход

Овладавање математичким моделирањем и прорачунским процедурама потребним за одређивање интензитета транспорта топлоте и супстанције и пада притиска у процесним апаратима. Оспособљавање за употребу прорачунских процедура за димензионисање процесне опреме и за истраживачки рад.

садржај теоријске наставе

Молекуларни транспорт. Стационарни молекуларни транспорт топлоте и супстанције. Диференцијалне једначине конвективног транспорта количине кретања, топлоте и супстанције. Ламинарно и турбулентно струјање. Упрошћени модели конвективног транспорта и њихова експериментална потврда. Коефицијенти прелаза и пролаза топлоте и супстанције. Теорија сличности. Критеријуми сличности и критеријалне једначине. Аналогија преноса количине кретања, преноса топлоте и преноса супстанције Конвективни транспорт у систему без чврсте фазе. Међуфазна турбуленција. Истовремени транспорт топлоте и супстанције. Температура по влажном термометру. Кључање, кондензација и зрачење. Карактеристични случајеви у процесним апаратима (размењивачи топлоте, колоне, пећи). Размена топлоте код апарата са оребреним површинама. Нестационарно провођење топлоте и супстанције кроз чврсту фазу.

садржај практичне наставе

Примери истраживања у области преносa топлоте и супстанције и пада притиска

услов похађања

-

ресурси

Ресурси се састоје из књига наведених у поглављу Литература

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Део 1: Рекуперативни размењивачи топлоте, Машински факултет Београд, 2022.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, 2019.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.; Генић, С., Јаћимовић, Б., Јарић, М., Будимир, Н., Својства процесних флуида, СМЕИТС, 2014; Foust, A.S., i dr., PRINCIPLES OF UNIT OPERATIONS, John Wiley & Sons, New Yоrk, 1980.;