Методе испитивања чврстоће опреме под притиском

ID: 3483
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митровић Р. Ненад
извођачи: Митровић Р. Ненад
контакт особа: Митровић Р. Ненад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Основни циљ предмета је овладавање експерименталним методама испитивања чврстоће опреме под притиском. Студенти савладавају материју која се односи на могућности конвенционалних и савремених метода мерења напона и деформација (оптичке методе,мерне траке, екстензометри...), са акцентом на тродимензионална мерења применом оптичких метода.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица у области испитивања чврстоће опреме под притиском; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; испитивања напонских и деформационих стања на опреми под притиском применом конвенционалних и савремених метода мерења.

садржај теоријске наставе

Основни појмови о аналитичком прорачуну опреме под притиском. Радна оптерећења, напони и деформације опреме под притиском. Екстензометријске методе мерења. Оптичке методе мерења. Метода корелације дигиталних слика.

садржај практичне наставе

Примена тродимензионалне оптичке методе за мерење деформација на опреми под притиском у лабораторијским условима. Израда планова испитивања. Израда семинарског рада.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

За предмет се користе расположиви ресурси на факултету који обухватају учионички простор, лабораторијски простор и библиотеку. Литература намењена предмету се налази у кабинету предметног наставника као и у библиотеци факултета.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Sutton M.,Orteu J., Schreier H.: Image Correlation for shape, motion and deformation measurements, Springer, 2009; Mitrovic, N., Balac, M., Petrovic, A., Milosevic, M.: Primena metode korelacije digitalnih slika (Digital Image Correlation - DIC) na opremu pod pritiskom, Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 2017 ; Isailović M., Petrović A., Bogner M., Balać M., Mitrović N.: Propisi o opremi pod pritiskom, Eta Beograd, Beograd, 2013; Група аутора: Mетоди и примери експерименталног рада у процесном инжењерству и термотехници, Машински факултет, Београд, 2022;