Заштита ваздуха

ID: 0124
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радић Б. Дејан
извођачи: Обрадовић О. Марко, Радић Б. Дејан
контакт особа: Радић Б. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Циљ предмета је приказ основних конструкција апарата који се користе у постројењима чија је намена заштита ваздуха. То се постиже кроз приказ основних конструкција апарата за пречишћавање гасова и приказ методолигије прорачуна најчешће коришћених типова ових уређаја. На тај начин студент овладава вештинама пројектовања ових постројења и димензионања појединих уређаја.

исход

По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао знањима која се односе на анализу и оцену погодности примене појединих апарата за пречишћавање гасова за одређене намена. Знања која је студент стекне о конкретним техничким решењима, избору метода пречишћавања и опреми омогућавају му сагледавање основних принципипа битних за пројектовање постројења заштите ваздуха и посебно димезионисање и прорачун апарата.

садржај теоријске наставе

Смањење емисије чврстих честица применом механичких апарата. Суви инерцијални пречистачи.Центрифугални пречистачи. Електрофилтри, Врећасти филтри. Опрема за смањење емисије чврстих честица и гасова влажним поступком. Колоне са распршивањем течности (апарати са орошавањем и испуном). Мокри пречистачи гасова који раде у режиму барботирања и пене. Мокри пречистачи гасова ударно – инерционог дејства. Мокри пречистачи гасова центрифугалног дејства. Динамички мокри пречистачи гасова. Турбулентни мокри пречистачи гасова. Вентури издвајача. Суви, влажни и полусуви поступци пречишћавања гасова. Влажни скрубери. Апсорбери. Адсорбери. Скрубери са испуном. Кондензатори. Издвајање сумпорних оксида из гасова. Издвајање азотних оксида из гасова. Издвајање волатилних органских компонената.

садржај практичне наставе

Прорачун гравитационих пречистача. Прорачун цинтрифугалних пречистача Пројектовања пречистача са филтарском преградом. Основе пројетовања турбулентних мокрих пречистача. Прорачун вентури скрубера. Материјални биланс постројења за пречишћавање димних гасова Основе пројектовања апсорбера за пречишћавање гасова. Основе пројектовања уређаја за смањење емсије азотних оксида. Основе пројектовања уређаја за смањење емисије волатилних органских компонената. Лабораторијска вежба - мерење емисије чврстих честица и гасова.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма / модула.

ресурси

1. Експериментална инсталација за мерење емисије загађујућих материја у ваздух, Лабораторија за процену технику (сала 6), ЕОП-ЛПИ. 2. Мерни уређаји за мерење емисије честица и гасова, Лабораторија за процесну технику (сала 6), ЕОП-ЛМС.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 11
лабораторијске вежбе: 1
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Кобуровић, M., Јововић, A., Станојевић, М., Каран, М., Радић, Д., Петров, А.: Заштита животне средина (Поглавље 15), Термотехничар, Интерклима – В. Бања, СМЕИТС–Београд, 2004.; Вуковић, Д, Богнер, M.: Техника пречишћавања, СМЕИТС, Београд, 1996.; S.Calvert, H.M.Englund, Handbook of Air POLUUTION Technology, John Wiley & Sons, 1984.; C.C.Lee, S. D. Lin, Handbook of Environmental Engineering Calculations, Second Editions, Mc Graw Hill, 2007. ;