Дејан Б. Радић

др Дејан Б. Радић, редовни професор
Катедра за процесну технику
Кабинет: 06; 410
Мејл адреса: dradic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 212; 310; директан 3302-212

Лична веб презентација

https://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/164

Термини за пријем студената

У договору са наставником

Предмети

Виши курс из механичких и хидромеханичких апарата
Виши курс из хемијских и биотехнолошких операција и апарата
Гориви, технички и медицински гасови
Емисија из индустријских процеса
Енергетска ефикасност у индустрији
Завршни предмет - Апарати и машине у процесним индустријама
Завршни предмет - Конструисање процесне опреме
Завршни предмет - Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Завршни предмет - Процеси и опрема у заштити животне средине
Завршни предмет - Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Завршни предмет - Цевоводи и арматура
Заштита ваздуха
Мерења и управљање у процесној индустрији
Хемијске и биохемијске операције и апарати

Истраживачка област

Процесна техника, Процеси и опрема за хемијску индустрију, енергетику и заштиту животне средине, Емисија загађујућих комонената, Развој постројења за управљање отпадним материјалима, Високо-температурски процеси и котловска постројења.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2002. Машински факултет Универзитета у Београду, Доктор технилких наука, 2006. Садашње звање: редовни професор 2016. Положен стручни испит испит из области машинства, 2003. Лиценца Инжењерске комор Србије, 2003

Публикације, признања, награде

Око 80 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима; 14 монографских дела, поглавља у монографијама, уџбеничких дела, помоћних уџбеника или приручникае; Главни уредник часописа Процесна техника у периоду 2012-2022.. Стално ангажован од стране Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Известилац стручне контроле техничке документације. Председник комисије Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инжењерске коморе Србије за издавање лиценци одговорног извођача, председник комисије за полагање стручних испита за област машинско инжењерство – хидротехника и члан комисије за издавање лиценци одговорног пројектанта. Учествовао у реализацији више међународних научних пројеката од којих су најбитнији HERD, TEMPUS, EUREKA, FP5 и практично је од почетка свог рада перманентно ангажпван на наком од научно-истраживаких или иновационих пројеката финансираних од стране Министарства као руководилац или учесник у реализацији. Руководио је и учествовао у реализацији више од 500 пројеката, индустријских мерења и испитивања која су проистекла из непосредне сарадње са привредом у земљи и иностранству, при чему су многи од ових пројеката изведени и резултовали значајним побољшањима производних процеса и технологија

Чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије; Савез машинских и електротехничких инжењера Србије (СМЕИТС); Акредитационо тело Србије - АТС (водећи оцењивач, тахнички овењивач, технички експерт),

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stevanović Vladimir, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Jovanović Milorad (2008). Three-fluid model predictions of pressure changes in condensing vertical tubes, International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(15-16), 3736-3744.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2007.12.008, M21a.

Životić Dragana, Bechtel Achim, Sachsenhofer Rainhard, Gratzer Rainhard, Radić Dejan, Obradović Marko, Stojanović Ksenija (2014). Petrological and organic geochemical properties of lignite from the Kolubara and Kostolac basins, Serbia: Implication on Grindability Index, International Journal of Coal Geology, 131, 344-362.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0166-5162, 10.1016/j.coal.2014.07.004, M21.

Stevanović Vladimir, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Petrović Milan M., Karličić Nikola (2014). Analysis of transient ash pneumatic conveying over long distance and prediction of transport capacity, Powder Technology, 254, 281-290.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0032-5910, 10.1016/j.powtec.2014.01.038, M21.

Obradović Marko, Radić Dejan, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2019). Practical assessment of grinding capacity and power consumption based on hardgrove grindability index and coal characteristics, Thermal Science, 23, S1533-S1542.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1806053760, M22.

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2018). The Effect of Permeability on Lignite Fly Ash Pneumatic Conveying System Design, Revista de Chimie, 69(2), 341-345.
Syscom 18 SRL, ISSN: 0034-7752, 10.37358/rc.18.2.6103, M22.

Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Jovović Aleksandar (2017). Thermal analysis of physical and chemical changes occuring during regeneration of activated carbon, Thermal Science, 21(2), 1067-1081.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150720048R, M22.

Jovović Aleksandar, Vujić G., Pavlović M., Radić Dejan, Jevtić D., Stanojević M. (2011). Spontaneous Ignition/Low Temperature Oxidation of Municipal Solid Waste, Revista de Chimie, 62(1), 108-112.
Syscom 18 SRL, ISSN: 0034-7752, M23.

Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava (2011). A study on the grindability of Serbian coals, Thermal Science, 15(1), 267-274.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1101267R, M23.

Jovović Aleksandar, Kovačević Zoran, Radić Dejan, Stojiljković Dragoslava, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2010). Emisija čvrstih čestica i teških metala pri ko-sagorevanju guma - primer cementnih peći u Republici Srbiji, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 16(3), 213-217.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 1451-9372, 10.2298/CICEQ090902010J, M23.

Pavlović Milan, Stanojević Miroslav, Matić Ivan, Radić Dejan, Arsovski Slavko (2009). Experimental determination of airflow resistance coefficient of porous plates for fly ash air-slide pneumatic transport, Tekstil, 58(4), 148-153.
Assoc Textile Engineers Technicians Croatia, Zagreb, ISSN: 0492-5882, M23.

Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Pavlović Milan (2008). Oxygen transfer efficiency of the aeration process in refinery waste water treatment, Revista de Chimie, 59(2), 220-224.
Syscom 18 S.R.L., ISSN: 0034-7752, 10.37358/rc.08.2.1738, M23.

Stanojević M., Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Pavlović M., Karamarković Vladan (2008). The influence of variable operating conditions on the design and exploitation of fly ash pneumatic transport systems in thermal power plants, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 25(4), 789-797.
Brazilian Soc Chemical Eng, Sao Paulo, ISSN: 0104-6632, 10.1590/S0104-66322008000400016, M23.

Karličić Nikola, Petrović Milan M., Radić Dejan (2023). Validation of numerical models for prediction of pressure drop in high capacity long distance lignite fly ash pneumatic conveying, Thermal Science, 27(1A), 33-45.
Beograd : Institut za nuklearne nauke Vinča, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI2301033K, M23.

Obradović Marko, Karličić Nikola, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2023). Experimental studies of wood chips charactristics influence on boiler performance and pollutant emissions, Thermal Science, 27(1), 121-132.
ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI2301121O, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Dondur Nikola, Jovović Aleksandar, Spasojević Brkić Vesna, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Josipović Sonja, Stanojević Miroslav (2015). Use of solid recovered fuel (SRF) in cement industry: Economic and environmental implications, Journal of Applied Engineering Science, 13(4), 307-315.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes13-9574, M51.

Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Jankes Goran, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Rubov Lin, Džekson Kristofer, Ignjatov Georgi, Milovanović Đorđina, Petrović Sanja, Pašajlić Pavle (2009). Analiza raspodele emisije zagađujućih komponenata iz novog 'vlažnog' dimnjaka TE 'Kostolac B', Termotehnika, 35(2), 177-192.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Karličić Nikola, Obradović Marko, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav (2020). Impact of particle size distribution of material on pneumatic conveying operation on example of ground phosphate, Procesna tehnika, 32(2), 32-35.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, 10.24094/ptc.020.32.2.32, M53.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Milovanović Aleksandar, Obradović Marko, Karličić Nikola, Radić Dejan (2020). Novi pristup proizvodnji toplote i električne energije od drvene biomase - dobra inženjerska praksa Bioenergy Point, Procesna tehnika, 32(1), 18-21.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Obradović Marko, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2018). Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani, Procesna tehnika, 30(2), 28-34.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, 10.24094/ptc.018.30.2.28, M53.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Bajić Miloš (2017). Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim termoelektranama značajna za primenu u industriji građevinskog materijala, Procesna tehnika, 26(1), 34-38.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Petrov Olga, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2017). Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics, Procesna tehnika, 27(2), 28-36.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Todorović Dušan (2014). Emissions of air pollutions from small combustion installations fired by solid fuel (biomass), Procesna tehnika.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava, Radić Dejan, Todorović Dušan, Obradović Marko, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Milovanović Đorđina (2012). Odsumporavanje dimnih gasova u termoelektranama na lignitni ugalj - Analiza uticajnih parametara i izbor tehničkog rešenja, Procesna tehnika.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Радови са конференција

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2021). Process parameters of aeration equipment for treatment of waste, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2021, 34(1), 33-41.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-08-6, M33.

Obradović Marko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Karličić Nikola (2017). Influence of Hardgrove Grindability Index and coal characteristics on mill capacity and power consumption, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 29(1), 289-301.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-81-6, M33.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Obradović Marko, Todorović Dušan (2017). Impact of low-rank coal fly ash permeability factor on conditions of pneumatic transport, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 28(1), 293-299.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-77-9, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Petrov Olga, Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav, Karličić Nikola (2017). Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 4-5. jun 2015., 28(1), 224-240.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-77-9, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2017). Modeling of PM10 dispersion from coal thermal power plants Kostolac A and B, PROCEEDINGS The Sixth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR2017, 6 - 8 September 2017 Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-152-8, M33.

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2016). Characteristics of fly ash from thermal power plants important for handling and storage systems design and its utilization, International Conference “Power Plants 2016” 23rd – 26st November 2016 Zlatibor, Srbija, 2016.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Jovović Aleksandar (2015). Thermal analysis of physical-chemical changes in the activated carbon during its regeneration, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2015.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), M33.

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Radić Dejan, Božanić Danijela, Gasperič Matej (2015). Elements of the FBUR and INDCs of the Republic of Serbia with special overview on the energy sector, Proceedings of Fifth Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries (IEEP), 2015, 001.1-001.9.
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-025-8, M33.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Bajić Miloš (2014). Fly ash properties from lignite combustion in domestic power plants important for use in building materials industry, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 22-24. septembra 2014., 27(1), 34-38.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-75-5, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav, Bodrožić Jasmina, Janković Petar (2014). Energy efficient lighting – pilot project at university of Belgrade, ZBORNIK RADOVA 10. REGIONALNE KONFERENCIJE “ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI“, 2014/ EnE14-ENV.net „ENVIRONMENT FOR EUROPE“ CONFERENCE PROCEEDINGS, BELGRADE, SERBIA, 2014.
Beograd : Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, ISBN: 978-86-89961-00-3, M33.

Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Todorović Dušan (2014). Emissions of air pollutions from small combustion installations fired by solid fuel (biomass), Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2014.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Božanić Danijela, Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav (2013). Trgovina emisijama GHG kao nova obaveza operatera, Tematski zbornik “ŽIVOTNA SREDINA I MENADŽMENT” zbornik radova sa Regionalne konferencije o zahtevima zaštite životne sredine i njihovom uticaju na savremenu teoriju i praksu, 2013.
Sremski Karlovci : Fakultet za menadžment, ISBN: 978‐86‐85067‐44‐0, M33.

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Obradović Marko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav (2013). Principles of effective integrated environmental permitting systems for SMEs, Proceedings Fourth Regional Conference Industrial energy and environmental protection in south eastern European countries, 2013.
Beograd : Društvo termiĉara Srbije, ISBN: 978-86-7877-023-4, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2013). Impact of thermal power plants “Nikola Tesla” on sulphur dioxide air pollution in Belgrade, Proceedings / IIIrd International Conference “Ecology of Urban Areas” 2013, Ečka - Zrenjanin, 11th October 2013.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, ISBN: 978-86-7672-209-9, M33.

Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Simić Stojan, Todorović Dušan, Karličić Nikola (2013). Energy efficency parameters of aeration systems in water treatment, Proceedings of Fourth Regional Conference Industrial energy and environmental protection in South Eastern European countries, 2013, 3.8.1-3.8.8.
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-023-4, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2013). Air dispersion modeling in order to assess impact of power and industrial plants, Proceedings of Workshop Envirobanat 2013, Ečka, 2013.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, ISBN: 978-86-7672-207-5, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Milošević Stanislava, Obradović Marko, Karličić Nikola, Radić Dejan (2021). Effect of substitution of old coal boilers with new biomass boilers on the concentration of particulate matter in ambient air: A case study Mionica, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Eighth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2021, 29th November to 1st December 2021, Vinča, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-164-1, M34.

Obradović Marko, Karličić Nikola, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2021). PM emissions from newly-built wood chip combustion plants: Case study for Serbia, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Eighth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2021, 29th November to 1st December 2021, Vinča, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-164-1, M34.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Stamenić Mirjana, Obradović Marko, Todorović Dušan (2019). Correlation analysis between physico-chemical and aeration characteristics of fly ash, The Book of Abstracts - International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH, 2019, 27-27.
Belgrade : Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9, M34.

Todorović Dušan, Obradović Marko, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2019). Effect of capacity and fuel type on dust emission from refinery furnace for atmospheric distillation, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Seventh International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2019, 1st to 3rd October, 2019 Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-83069-56-9, M34.

Životić Dragana, Bechtel Achim, Sachsenhofer Reinhard, Gratzer Reinhard, Radić Dejan, Obradović Marko, Stojanović Ksenija (2013). Organic geochemical properties of matrix and xylite coal from the Kolubara and Kostolac basins, Serbia, 65th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, 2013.
The Faculty of Earth Sciences at the University of Silesia in Sosnowiec, ISBN: 978-83-934-005-2-2.

Поглавља у књигама

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Karličić Nikola (2013). Fossil fuels combustion: Emissions and technical measures for control, Energetika i životna sredina.
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU, ISBN: 978-86-7025-607-1, M45.

Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Todorović Dušan (2011). Elementi životne sredine - vazduh, Životna sredina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini: Stanje-izazovi-perspektive.
Novi Sad : Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, ISBN: 978-86-912465-4-9.

Књиге

Obradović Marko, Jovović Aleksandar, Karan Milenko, Đurić Slavko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Kuburović Miloš (2019). Sušare - teorija i zadaci.
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) i Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-81505-95-3.

Stanojević Miroslav, Simić Stojan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan (2014). Biogas: Dobijanje i primena.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-796-6.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Својства пепела из термоелектрана значајна за одлагање и примену, Никкола Карличић, 2019.

Истраживање и компарација утицаја карактеристика угљева ниске топлотне вредности на њихову мељивост и параметре процеса млевења, Марко Обрадовић, 2015.