Дејан Б. Радић

др Дејан Б. Радић, редовни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 06; 410
мејл адреса: dradic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 212; 310; директан 3302-212

лична веб презентација

термини за пријем студената

У договору са наставником

предмети

истраживачка област

Процесна техника, Процеси и опрема за хемијску индустрију, енергетику и заштиту животне средине, Емисија загађујућих комонената, Развој постројења за управљање отпадним материјалима, Високо-температурски процеси и котловска постројења.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2002. Машински факултет Универзитета у Београду, Доктор технилких наука, 2006. Садашње звање: редовни професор 2016. Положен стручни испит испит из области машинства, 2003. Лиценца Инжењерске комор Србије, 2003

публикације, признања, награде

Око 80 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима; 14 монографских дела, поглавља у монографијама, уџбеничких дела, помоћних уџбеника или приручникае; Главни уредник часописа Процесна техника у периоду 2012-2022.. Стално ангажован од стране Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Известилац стручне контроле техничке документације. Председник комисије Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инжењерске коморе Србије за издавање лиценци одговорног извођача, председник комисије за полагање стручних испита за област машинско инжењерство – хидротехника и члан комисије за издавање лиценци одговорног пројектанта. Учествовао у реализацији више међународних научних пројеката од којих су најбитнији HERD, TEMPUS, EUREKA, FP5 и практично је од почетка свог рада перманентно ангажпван на наком од научно-истраживаких или иновационих пројеката финансираних од стране Министарства као руководилац или учесник у реализацији. Руководио је и учествовао у реализацији више од 500 пројеката, индустријских мерења и испитивања која су проистекла из непосредне сарадње са привредом у земљи и иностранству, при чему су многи од ових пројеката изведени и резултовали значајним побољшањима производних процеса и технологија

чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије; Савез машинских и електротехничких инжењера Србије (СМЕИТС); Акредитационо тело Србије - АТС (водећи оцењивач, тахнички овењивач, технички експерт),