Емисија из индустријских процеса

ID: 3223
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радић Б. Дејан
извођачи: Јововић М. Александар, Радић Б. Дејан
контакт особа: Радић Б. Дејан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области заштите ваздуха одговарајућим научним методама; предмет је осмишљен као напредни курс из области заштите ваздуха на нивоу докторских студија.

исход

По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао научним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, на начине и методе анализа појединих извора загађивања ваздуха, лабораторијског рада, као и на напредне процесе моделовања из области транспорта чврстих и гасовитих загађујућих компонената кроз атмосферу.

садржај теоријске наставе

Атмосфера и метеорологија. Извори, ниво и последице загађења ваздуха. Узроци, врсте и карактеристике загађивача. Емисија, имисија, образовање загађивача у процесима. Законске норме. Тенденције у изради норми чистоће атмосферског ваздуха. Контрола загађења ваздуха. Мерење емисије, Дифузија загађујућих материја у атмосфери, мириси - карактеристике, методе мерења. Поступци и постројења за пречишћавање ваздуха и гасова. Примарне и секундарне мере смањења емисије из индустрије. Пројектовање, грађење и експлоатација постројења. Техно-економски ефекти и избор постројења. Висина димњака и ефекат пречишћавања. Механички, хидраулички, електростатички и хемијски поступци и уређаји за пречишћавање ваздуха и гасова. Мере заштите при пројектовању, грађењу и експлоатацији постројења за пречишћавање ваздуха и гасова.

садржај практичне наставе

Студенти под менторством наставника раде један семинарски рад кроз који треба да се примене стечена знања. По потреби лабораторијски рад и посете индустријским постројењима.

услов похађања

-

ресурси

Одговарајућа лабораторијска и рачунарска опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Calvert, S., Englund, H.M., Handbook of air polution technology, John Willey & Sons, New York, 1984.; Kiely, G., Environmental engineering, McGraw-Hill, 1998., ISBN 0-07-709127-2.; Manahan, S.E., Industrial Ecology, Environmental Chemistry and Hazardous Waste, Lewis Publishers, 1999., ISBN 1-56670-381-6; Beychok, M., Fundamentals Of Stack Gas Dispersion, 2005., ISBN 0964458802; Scinetific papers from Environmental Science and Technology, Chemosphere, Energy i sl.;