Енергетска ефикасност у индустрији

ID: 3406
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радић Б. Дејан
извођачи: Радић Б. Дејан
контакт особа: Радић Б. Дејан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области енергетске ефикасности одговарајућим научним методама; предмет је осмишљен као напредни курс из области енергетске ефикасности на нивоу докторских студија.

исход

По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао научним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, на начине и методе енергетског аудита и испитивања као и на напредне процесе моделовања, пројектовања и оптимизације индустријских постројења са становишта енергетске ефикасности.

садржај теоријске наставе

Кратак преглед типичних процеса у реакторским и другим процесним системима и системима за реакуперацију топлоте - фокус на енергетски аспект. Графичке и нумеричке методе за одређивање минималне потрошње енергије у индустријским процесима. Пројектовање и оптимизација система са максималним искоришћењем енергије. Енергетска анализа опреме у индустријским процесима. Потенцијали за уштеду енергије у индустријским постројењима. Енергетски менаџмент и контрола у индустријским предузећима. Методе енергетског аудитинга. Значај мерења у циљу побољшања енергетске ефикасности. Принципи пројектовања система за енергетско управљање индустријским постројењима.

садржај практичне наставе

Примери енергетски ефикасних система: коришћење отпадне топлоте, снабдевање паром и поврат кондензата, примена техничког кисеоника у високотемпературским процесима, комбинована производња топлотне и електричне енергије. Развој пројеката рационалног коришћења енергије у индустријским постројењима. Методе термотермичких испитивања процеса и опрема. Студенти под менторством наставника раде један семинарски рад кроз који треба да се примене стечена знања. По потреби лабораторијски рад и посете индустријским постројењима.

услов похађања

-

ресурси

Одговарајућа лабораторијска и рачунарска опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

R. Smith: “Chemical Process Design”, McGraw-Hill, 1995. ; IPPC Draft Reference Document on BAT for Еnergy Efficiency, European Commission Directorate-Generale IRC Generale Joint Research Centre, 2008.; Smith, J.M., Van Ness, H.C., Addott, M.M.: Chemical Engineering Thermodinamics, McGraw International Edition, ISBN: 0-07-240296-2, 2001.; Perry's Chemical Engineering Handbook, Mc-Graw Hill, 1999.; Научни радови и чланци;