Гориви, технички и медицински гасови

ID: 0511
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радић Б. Дејан
извођачи: Карличић В. Никола, Радић Б. Дејан
контакт особа: Радић Б. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студент упозна са карактеристикама горивих, техничких и медицинских гасова, као и да стекне академске вештине и компетенције за одабир и прорачун опреме гасних инсталација. Кроз израду пројектног задатка студент овладава специфичним практичним вештинама за обављање послова у пројектовању и прорачуну цевовода и арматуре, резервоара за складиштење и друге опреме за гас. Кроз лабораторијске вежебе овладава знањима везаним за испитивања опреме за гас.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примену знања у пракси; професионалне етике; повезивање знања из различитих области и њихову примену; развој вештина и спретности у употреби знања у области транспорта дистибуције и складиштења природног гаса и техничких гасова.

садржај теоријске наставе

Природни гас, течни нафтни гас, други гориви гасови. Врсте и опрема станица за редукцију притиска, и њихов положај у простору. Врсте и типови апарата намењених унутрашњим гасним инсталацијама, уређаји и опрема за безбедно функционисање, одвођење продуката сагоревања. Технички гасови: ваздух, атмосферски гасови, водоник, хлор ... Подела, карактеристике примена. Опрема инсталација за транспорт и складиштење. Поступци добијања атмосферских гасова. Чишћење и припрема инсталација. Боце и резервоари за складиштење гасова, пилот регулатори, регулатори притиска, преструјни испусни и блокадни вентили, противломни вентили и изолациони комади, шахтови, мерно-регулационе станице.

садржај практичне наставе

Састав гасова, падови притисака израчунавање, одоризација. Одређивање димензија цевовода, степени сигурности, карактеристике материјала. Класификација и елементи гасовода. Хидраулички прорачун гасовода. Елементи за спајање инсталација избор и прорачун делова од метала и пластичних материјала према врсти гасова. Специфичности испитивања инсталација за гориве, техничке гасове и медицинске гасове. Прорачуни и избор делова опреме , регулатори, вентили сигурности. Капацитети редукционих и мерних станица. Избор опреме, прорачун и димензионисање. Примена EN и ISO стнадарда. Блок и чистачке станице. Филтрирање. Распореди и постављање опреме са аспекта зона опасности. Прорачун, димензионисање, избор и постављање гасних апарата.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма / модула.

ресурси

С обзиром да за предмет још није завршен уџбеник, студентима се достављају материјали за предавања у штампаном и електронском облику.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 7
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 28

литература

M. Šunic, N. Dujmović: Plin i plinska tehnika I, 1981.; S. Raketić: Gasovi, Tehnički gasovi – Gasovita goriva, propisi i mere bezbednosti, 1985.; Strelec, V: Plinarski priručnik, Nafta – Poslovna zajednica, Zagreb, 1982.; Bogner, M. i dr.: Termotehničar, Tom 2, Interklima-Grafika, Vrnjačka Banja, SMEITS, Beograd, 2004.; Tanasković, P.: Transport sirove nafte i gasa, III deo, Tečni naftni gasovi „TNG“, Nafta-Gas, Novi Sad, 1976.;