Никола В. Карличић

дипл. маш. инж. Никола В. Карличић, доцент
катедра за процесну технику
кабинет:
мејл адреса: nkarlicic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 33-70-366;

лична веб презентација

термини за пријем студената

уторак и четвртак од 13 h

предмети

истраживачка област

процесна техника, пнеуматски транспорт, процеси и опрема за хемијску индустрију, енергетику и заштиту животне средине, емисија загађујућих компонената у отпадним гасовима, управљање отпадом, термички третман отпада и контрола емисије, високо-температурски процеси

образовање, стручна спрема

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet 2009. Inženjer mašinstva 2011. Master inženjer mašinstva 2019. Doktor nauka - mašinsko inženjerstvo

публикације, признања, награде

Преко 30 радова у домаћим и међународним часописима/скуповима, Преко 50 техничких реализација,

чланства у научним и стручним организацијама

Члан друштва за процесну технику. Члан организационог одбора Конгреса за процесну технику Procesing. Члан научно-стручног одбора Конгреса за процесну технику Procesing.