Процеси и опрема у заштити животне средине

ID: 0650
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јововић М. Александар
извођачи: Јововић М. Александар, Карличић В. Никола
контакт особа: Јововић М. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Студенти ће се упознати са техничким основама управљања заштитом животне средине . Основни циљ представља овладавање вештинама препознавања проблема која настају у раду индустријских и енергетских постројења. Лабораторисјке вежбе имају за циљ упознавање са лабораторијским радом, методама мерења, контролом процеса.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности.Стицање способности анализирања сложених технолошких поступака и њиховог утицаја на животну средину. Постављање основних једначина биланса.

садржај теоријске наставе

Увод са објашњењима начина одржавања наставе Увод; повезаности области заштите средине; Техничке основе управљања заштитом животне средине; Примена процеса и постројења без или са минималном масом загађујућих материјала, ИППЦ, БАТ Заштита ваздуха Карактеристике и поређење процеса и постројења за пречишћавање гасова, технички показатељи, степен заштите животне средине, инвестициони и експлоатациони трошкови, вредности и начини смањења емисије загађујућих компонената из карактеристичних процеса и постројења Заштита вода Карактеристике и допуштене концентрације загађујућих компонената, одређивање концентрације загађујућих компонената; Процеси, уређаји и постројења за прераду отпадних вода Процеси и опрема у управљању отпадом Сакупљање, транспорт, сепарација отпада на месту настанка и прераде, рециклажа отпада, термички и биолошки третман, депоновањe

садржај практичне наставе

Упознавање студената са различитим типовима постројења из области заштите животне средине путем слајдова, филмова и фолија Емисија загађујућих компонената у животну средину Прорачун емисије загађујућих компонената, свођење на референтне вредности и изражавање у облику масене концентрације, масеног протока, фактора емисије и степена емитовања Заштита ваздуха Прорачун влажности отпадних гасова на основу измерених величина и прерачунавање вредности емисије на суве гасове и референтни садржај одређене компоненте; Одређивање брзине струјања и протока отпадних гасова на основу мерења падова притиска, температуре, влажности у каналу и свођење на референтне величине Расподела загађујућих компонената у животној средини Избор и димензионисање димњака - излазних отвора из процеса и постројења; Израчунавање концентрације загађујућих компонената у животној средини (имисија) и начин приказивања измерених вредности; Прорачун распростирања загађујућих компоненти у животну средину Контрола загађења ваздуха Прорачун материјалног и топлотног биланса уређаја за издвајање чврстих и гасовитих загађујућих компоненти; Избор уређаја за издвајање чврстих и гасовитих загађујућих компоненти из отпадних гасова Третман отпадних вода Прорачун концентрација и протока загађујућих компоненти у отпадним водама и степена издвајања уређаја за пречишћавање; Прорачун материјалног и топлотног биланса уређаја за пречишћавање отпадних вода и прорачун карактеристичних величина; Избор уређаја за пречишћавање отпадних вода Третман отпада Прорачун раста масе чврстог комуналног отпада, одређивање потребних капацитета за сакупљање у градовима, прорачун састава и других карактеристичних величина значајних за поступке прераде; Избор опреме за третман отпада; Одређивање основних величина депоније отпада, прорачун настајања депонијског гаса и могућности његовог коришћења Мерење емисије Јавна презентација радова и дискусија

услов похађања

Нема услова похађања предмета, у смислу претходно положених предмета.

ресурси

С обзиром да за предмет још није завршен уџбеник, студентима се достављају материјали за предавања у штампаном и електронском облику. Лабораторијски мерни систем (ЛМС)- апаратура за одређивање загађујућих компонената у димним и отпадним гасовима.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 2
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Кубуровић, М., Јововић А., и др.: Заштита животне средине (Поглавље 15), стр. 644-856., Термотехничар, том 2, Интерклима-графика, Врњачка Бања, СМЕIТС, Београд, 2004., ISBN 86-82685-03-5; Kiely, G., Environmental Engineering, McGraw-Hill, 1997;