Биотехнологија

ID: 1264
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Карличић В. Никола
извођачи: Карличић В. Никола
контакт особа: Карличић В. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент стекне академске вештине и компетенције за одабир и прорачун, апарата и уређаја за биотехнолошке процесе. Кроз израду семинарског рада студент стиче креативне способности и овладава специфичним практичним вештинама за обављање послова у оквиру своје професије, а то је конструисање процесне опреме. Кроз лабораторијске вежбе овладава знањима везаним за испитивања у току процеса производње и експлоатације опреме.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; професионалне етике; повезивање знања из различитих области и њихова примена; развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју.

садржај теоријске наставе

1. Основе о биотехнологији (дефиниције, производи и сировине), 2. Основе процеса и пројектовања биотехнологије, 3. Биореактори (шаржни, континуални), 4. Процеси и апарати биотехнологије, 5. Процеси, опрема и материјали за стерилизацију (термички и механички поступци), 6. Математичко моделирање процеса ферментације (Монодова једначина, стехиометрија биопроцеса), 7. Биотехнолошки поступци прераде отпадних материјала (отпадне воде: биоаерациони базени, капајући филтри, биодискови; чврсти отпад: компостирање, депоновање), 8. Анаеробни процеси прераде отпадних материјала (дигестори, санитарне депоније), 9. Биотехнолошки процеси за пречишћавање гасова.

садржај практичне наставе

1. Основни производи биотехнологије, 2. Сировине у биотехнолошким процесима, 3. Избор конструкције биореактора, 4. Конструкционе карактеристике биореактора, 5. Прва лабораторијска вежба Одређивање карактеристика дистрибутера ваздуха за аерацију у барботажним биореакторима, 6. Одређивање параметара процеса термичке стерилизације, 7. Опрема за стерилизацију, 8. Поступци биолошког пречишћавања градског, индустријског и пољопривредног чврстог отпада органског порекла 9. Примери постројења за биолошку прераду отпадних вода 10. Конструкциона решења биореактора - дигестора за процесе анаеробне прераде.

услов похађања

Предмет је обавезни. Нема посебног услова за похађање предмета.

ресурси

Лабораторијско постројење за oдређивање карактеристика дистрибутера ваздуха за аерацију у барботажним биореакторима, Лабораторија за процесни технику (сала 6), ЛПT

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 19
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 16

литература

Кубуровић, М., Станојевић, М.: Биотехнологија - процеси и опрема, Библиотека "Процесна техника", СМЕИТС, Београд, 1997., КПН; Богнер, М. и др.: Термотехничар, Интерклима графика, Врњачка Бања, 2003; Rehm, H. J., Reed, G., Brauer, H.: Biotechnology, Vol. 2, Fundamentals of Biochemical Engineering, VCH Verlagsgesellschaft, mbH, Weingeim, 1985.; Jackson, A. T.: Proces Engineering in Biotechnology, Open University Press, Buckingham, 1990.; Veljković, V.: Osnovi biohemijskog inženjerstva, Tehnološki fakultet, Leskovac, 1994.;