Виши курс из механичких и хидромеханичких апарата

ID: 3481
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Обрадовић О. Марко
извођачи: Обрадовић О. Марко, Радић Б. Дејан
контакт особа: Обрадовић О. Марко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент стекне одређена знања везана за процесе, апарате и уређаје за механичке и хидромеханичке операције, ради припреме даљих теоријских и експерименталних истраживања у оквиру докторских студија.

исход

После завршеног курса студент ће стећи знања везана за процесе, апарате и уређаје за механичке и хидромеханичке операције, ради припреме даљих теоријских и експерименталних истраживања у оквиру докторске дисертације. Студент ће стечена знања моћи да примени у свом даљем научно истраживачком и стручном раду. По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао научним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, начине и методе анализа појединих процеса, лабораторијског рада, као и на напредне процесе моделовања из области механичких и хидромеханичких операција.

садржај теоријске наставе

Увод. Карактеристике зрнастих материјала. Основне механичке операције. Физичко механичке основе процеса уситњавања. Поступци и опрема за дробљење и млевење. Операције класирања (просејавање и класификација). Теоријске основе операције мешања зрнастих материјала. Основне хидромеханичке операције. Раздвајање течних и гасовитих хетерогених система (таложници, циклони, електрофилтри, влажни одвајачи). Поступци и опрема за филтрацију.

садржај практичне наставе

Студенти под менторством наставника раде један семинарски рад кроз који треба да се примене стечена знања.

услов похађања

Нема посебног услова похађања. Предмет слушају кандидати чија је докторска дисертација из области механичких и хидромеханичких операција и опреме.

ресурси

1. Богнер Мартин: Механичке операције, Научна књига, Београд, 1987. 2. Богнер М, Станојевић М, Ливо Л: Пречишћавање и филтрирање гасова и течности, ЕТА, Београд, 2006. 3. Кнежевић Динко: Припрема минералних сировина, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2012. 4. Ћалић Надежда: Теоријски основи припреме минералних сировина, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1990. 5. Магдалиновић Недељко: Уситњавање и класирање, Наука, Београд, 1999. 6. Лабораторијска инсталација за одређивање мељивости угљева. 7. Лабораторијске инсталације за одређивање физичких карактеристика ситнозрнастих материјала. 8. Лабораторијска инсталација за флуидизацију ситнозрнастих материјала.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 30

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 65
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Barry A. Wills, Tim Napier-Munn: Mineral Processing Technology, Elsevier Science & Technology Books, 2006.; A. Gupta, D.S. Van: Mineral Processing Design and Operations - An Introduction, Elsevier, 2006.; R.P. King: Modeling and Simulation of Mineral Processing Systems, 2nd edition, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc, 2012.; Warren McCabe, Julian Smith, Peter Harriot: Unit operations of chemical engineering, fifth edition, McGraw-Hill, 1993.; ***: Basics in Minerals Processing, Metso Corporation, 2015.;