Виши курс из хемијских и биотехнолошких операција и апарата

ID: 3222
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радић Б. Дејан
извођачи: Радић Б. Дејан
контакт особа: Радић Б. Дејан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Савладавање метода моделовања, развоја и пројектовања хемијских операција и реактора.

исход

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области пројектовања хемијских реактора различитих типова који раде у различитим условима. Упознавање кандидата са моделима хемијских реактора. Постављање математичких једначина којима се могу описати процеси у хемијским реакторима. Исход: овладавање методологијом прорачуна хемијских реактора и процеса.

садржај теоријске наставе

Подела и основни типови хемијских реактора. Модели хемијских реактора. Теоријске основе. Анализа хемијских реактора периодичног и континуалног дејства. Опрема и конструкција хемијских реактора. Спрезање у раду истих и различитих типова хемијских реактора. Контрола и управљање процесима у хемијским реакторима. Једначине материјалног и топлотног биланса хемијских реактора и реакција. Кинетика процеса. Пројектовање изотермских процеса у хемијским реакторима. Пројектовање неизотермских процеса у хемијским реакторима. Термодинамичке анализе процеса у хемијским реакторима. Аналитичко и нумеричко решавање проблема пројектовања хемијских реактора. Оптимизација процеса у хемијским ракторима.

садржај практичне наставе

Студенти под менторством наставника раде један семинарски рад кроз који треба да се примене стечена знања. По потреби лабораторијски рад и посете индустријским постројењима.

услов похађања

-

ресурси

Одговарајућа лабораторијска и рачунарска опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Coulson, J. M., Richardson, J. F.: Chemical Engineering, Vol. 3: Chemical Reactor Design, Biochemical Reaction Engineering including Computational Techniques and Control, Pergamon Press, Oxford, 1982.; Smith, J.M., Van Ness, H.C., Addott, M.M.: Chemical Engineering Thermodinamics, McGraw International Edition, ISBN: 0-07-240296-2, 2001.; Belfiore, L.A.: Transport phenomena for Chemical Reactor Design, Wiley, New Jersey, ISBN: 0-471-20275-4, 2003.; Levenspiel, О.: Chemical reaction engineering (Serbian edition), Faculty of Technology and Mettalurgy, Belgrade, 1991.; Perry's Chemical Engineering Handbook, Mc-Graw Hill, 1999.;