Мерења и управљање у процесној индустрији

ID: 0477
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Радић Б. Дејан
извођачи: Радић Б. Дејан, Тодоровић М. Душан
контакт особа: Радић Б. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Упознавање кандидата са принципима мерења процесних величина и избором начина вођења процеса помоћу измерених величина. Оспособљавање кандидата да самостално врши статистичку обраду резултата мерења и процену мерне несигурности. Поступак акредитације лабораторија и контролних организација.

исход

По завршетку курса очекује се да је кандидат упознат са основним мерењима и инструментима која се користе у мерењу и управљању процесним системима. Такође очекује се да студент буде у стању са самостално планира експериментална испитивања и лабораторијски рад и врши процену мерне несигурности. Основна сазнања кандидат добија и о поступку акредитације лабораторија кроз сагледавање основних захтева релевантних стандарда.

садржај теоријске наставе

Основни појмови о мерењу и управљању у процесној индустрији. Основне мерне величине у процесној индустрији. Мерење температуре. Мерење притиска и разлике притиска. Мерење протока флуида. Врсте и принцип рада сензора. Остала мерења у процесној индустрији: мерење масе, нивоа, концентрације, влажности, физичких карактеристика флуида (густине и вискозности). Одређивање састава гасова и концентрације честица у гасу. Сложени системи мерења са аквизицијом податка. Аналогни и дигитални сигнали. Пренос података у рачунар. Формирање алгоритма управљања. Основни принципи функционисања SCADA софтвера. Примена PLC-ова у управљању. Грешка мерења. Статистичка обрада резултата мерења. Следљивост мерења. Калибрација мерних инструмената. Појам и начин одређивања мерне несигурности. Метролошке лабораторије и лабораторије за испитивање и еталонираање. Начини и захтеви за остваривање техничке компетентности акредитованих лабораторија према SRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS ISO/IEC 17020:2002.

садржај практичне наставе

Примери појединих мерних уређаја, урађаја за аквизицију података и управљање. Реализација појединих мерења у лабораторији (практични рад у лабораторији). Обрада резултата измерених величина и процена мерне несигурности. Физичке основе одређивања мерених величина. Математички изрази којима се описују појаве које се користе при процесним мерењима. Методе мерења температуре, притиска и разлике притиска, протока мерним блендама, брзине у каналима и анализе гасова. Сложени системи мерења и управљања процесним системима. Методе одређивање мерне несигурности. Поступак акредитације лабораторија.

услов похађања

Предмет је изборни. Нема посебног услова за похађање предмета.

ресурси

1. Лабораторијска инсталација за мерење притиска и темпаратуре (манометри, давачи притиска, U цеви, коси манометри, термопарови, термометри, аквизициони систем), Лабораторија за процесни технику (сала 6), ЛПИ 2. Мерна стаза за мерење протока (мерне бленде, питоове сонде, анамометри), Лабораторија за процесни технику (сала 6), ЛПИ 3. Уређаји за одређивање емисије (анализатори гасова и апаратура за мерење концентрације честица), Лабораторија за процесни технику (сала 6), ЛМС

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 17
лабораторијске вежбе: 13
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Jones, B.: Instrument technology, Volume 1, Newnes-Butterworths, London, 1976.; Boyer, S.: Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition, Instrument Society of America, USA, 1999.; Јанкес, Г., Станојевић, М., Каран, Индустријске пећи и котлови - мерење основних процесних величина, Машински факултет, Београд, 1996.; Вушковић, И.: Основи технике мерења, Машински факултет Београд, 1977.;