Виши курс из дифузионих операција и апарата

ID: 3617
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: .
извођачи: Генић Б. Србислав, Ивошевић М. Милош
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Oвладавање базичним знањима и упознавање са тренутним стањем у области Упознавање са трендовима истраживања у области дифузионих операција апарата Математичко моделирање дифузионих операција и апарата са гледишта интензитета размене супстанције

исход

Примена основних модела флуидодинамичког стања фаза на процену ефикасности супстанције

садржај теоријске наставе

Увод и подела дифузионих операција и апарата. Поступци одређивања стања развнотеже у вишефазним вишекомпонентним системима, идеални и неидеални системи. Математичко моделирање дифузионих операција. Могућности оптимизације дифузионих процеса. Преглед конструкционих решења дифузионих апарата. Специфичности размене топлоте и супстанције код различитих дифузионих апарата. Испитивање перформанси апарата.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 25

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 15
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Део 1: Рекуперативни размењивачи топлоте, Машински факултет Београд, 2016.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, 2007.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.; *** HEAT EXCHANGER DESIGN HANDBOOK, Hempshere, Washington, 1983.;