Методе у пројектовању и конструисању опреме за процесну индустрију

ID: 3203
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Љ. Александар
извођачи: Петровић Љ. Александар
контакт особа: Петровић Љ. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Студенти савладавају материју која се односи на напонска стања у конструкцијама опреме која ради под притиском испитивања и квалификацију грешака те различите приступе конструисању опреме под притиском као и конструисање не стандардних делова и не уобичајених оптерећења посуда под притиском.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; савладавају материју која се односи на напонска стања у конструкцијама опреме која ради под притиском испитивања и квалификацију грешака.

садржај теоријске наставе

Теоријски аспекти и поделе на класе апарата. Методе прорачуна апарата са становишта чврстоће. Примењене хипотезе о лому из теорије еластичности. Избор материјала с обзиром на спефицичности услова рада. Методе коначних елемената и других нумеричких метода за моделирање. Појаве напона при механичкој обради резањем. Појаве напона при механичкој обради без резања. Класификација и прорачун напона у завареним спојевима. Еластичне и пластичне деформације. Теорија течења. Сложена напонска стања. Увод у механику лома. Настајање и развој прслина.

садржај практичне наставе

Студент израђује семинарски рад. Упутства и припрема за израду семинарског рада се обављају кроз анализе различите видове кативности. То обухвата резултата мерења и испитивања сагледавање проблематике коју је потребно разрешити, прибављању литературе и њене анализе.

услов похађања

Услов похађања се дефинише према интересовању кандидата и теми докторске дисертације

ресурси

За предмет се користе расположиви ресурси на факултету који обухватају учуинички простор, лабораторијски простор и библиотеку. Литература намењена предмету се налази у кабинету предметног наставника као и у библиотеци факултета.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 25

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Гребенук, К.М., Михевои, Н.С., Расчети и задачи по процесам и апаратам пишчевих производства, Агропроииздат, Москва, 1987.; Соколов, В.И., Основи расчета и конструированија машиња и апаратов пишчевих производства, Машиностроенине, Москва, 1983; Gurney, T. R., Fatigue of Welded Structures, British Welding Research Association Spries, Cambridge University Press, London, 1968.;