Топлотне операције и апарати

ID: 1057
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Генић Б. Србислав, Ивошевић М. Милош
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Анализирање топлотних операција и апарата и сагледавање њихове улоге у савременој индустрији. Упознавање са најчешће примењиваним типовима топлотних апарата - њиховом конструкцијом и прорачунским процедурама.

исход

Овладавање прорачунским процедурама потребним за анализу дифузионих операција - израда биланса супстанције, одређивање операционе линије и погонске силе. Овладавање прорачунским процедурама потребним за димензионисање најчешће примењиваних дифузионих апарата.

садржај теоријске наставе

Класификација дифузионих операција и апарата. Општа методологија прорачуна дифузионих операција. Операциона и равнотежна линија, погонска сила процеса размене супстанције, број јединица преноса, теоријски степен контакта. Дифузионе операције: дестилација (континуално испаравање, једностепена равнотежна дестилација, континуална кондензација, дестилација са дефлегмацијом, диференцијална равнотежна дестилација, фракциона дестилација, диференцијална кондензација), ректификација, апсорпција, екстракција, излуживање, адсорпција, сушење. Дифузиони апарати за системе гас-течност, течност-течност и чврста фаза - флуид. Колоне са испуном, колоне са подовима, колоне са непокретним слојем, сушаре. Мембранске дифузионе операције и апарати. Преглед тренда развоја дифузионих операција.

садржај практичне наставе

Примери из области дифузионих операција. Израда биланса супстанције. Одређивање операционе линије, погонске силе процеса размене супстанције, броја јединица преноса, броја теоријских степени контакта. Примери димензионисања најчешће примењиваних дифузионих апарата: дестилационе колоне (са испуном и са подовима), екстракционе колоне (са испуном и са подовима), адсорбери (са непокретним слојем адсорбента и проточни адсорбери), сушаре (континуалне и периодичне). Мембранске дифузионе операције и апарати.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма / модула.

ресурси

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Део 1: Рекуперативни размењивачи топлоте, Машински факултет Београд, 2016. Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, 2007. Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 24
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 24
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Део 1: Рекуперативни размењивачи топлоте, Машински факултет Београд, 2016. ; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, 2007; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.;