Процеси и постројења за припрему вода

ID: 1123
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: .
извођачи: Тодоровић М. Душан
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент стекне академске вештине и компетенције за праћење процеса као и одабир и прорачун, апарата и уређаја који се користе за припрему воде. Кроз израду семинарског рада студент стиче креативне способности и овладава специфичним практичним вештинама за обављање послова у оквиру своје професије, а то је праћење процеса и конструисање процесне опреме.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; професионалне етике; повезивање знања из различитих области и њихова примена; развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју.

садржај теоријске наставе

1. Основне карактеристике вода, 2. Хемијски састав воде, Проблеми загађености воде, 3. Поступци коагулације и флокулације воде, 4. Поступци таложења , флотације и филтрације, 5. Хлорисање воде, Подела семинарских радова, 6. Примена озона у пречишћавању вода, 7. Третман воде активним угљем, 8. Омекшавање воде , 9. Индустријске воде,10. Мембрански процеси у третману воде.

садржај практичне наставе

1. Практични примери из Основних карактеристика вода, 2. Практични примери из Хемијског састава воде, Проблема загађености воде, 3. Практични примери из Поступака коагулације и флокулације воде, 4. Практични примери из Поступака таложења , флотације и филтрације, 5. Практични примери из Хлорисања воде, 6.Практични примери из Примене озона у пречишћавању вода, 7. Практични примери из Третмана воде активним угљем, 8. Практични примери из Омекшавања воде, 9. Практични примери из Индустријских вода, 10. Практични примери из Мембрана и мембранских модула, Примене мембранских процеса за припрему воде за различите намене.

услов похађања

Предмет је изборни. Нема посебног услова за похађање предмета.

ресурси

Д. Тодоровић: Изводи са предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 28

литература

Станојевић, М., Симић, С., Радић, Д., Јововић, А.: Примена гасова у третману вода, Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет, БиХ, 2013.; Кубуровић, М., А. Петров: Заштита животне средине, СМЕИТС и Машински факултет, Београд, 1994.; Богнер, М., Станојевић, М.: О водама, ЕТА Београд, 2006.; Дегремонт, Г.: Техника пречишћавања воде, Превод са француског, Грађевинска књига, Београд, 1976. ;