Виши курс из топлотних операција и апарата

ID: 3616
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Генић Б. Србислав, Ивошевић М. Милош
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Oвладавање базичним знањима и упознавање са тренутним стањем у области Упознавање са трендовима истраживања у области топлотних операција апарата Математичко моделирање топлотних операција и апарата са гледишта интензитета размене топлоте и супстанције

исход

Примена основних модела флуидодинамичког стања фаза на процену ефикасности размене топлоте и супстанције

садржај теоријске наставе

Увод и подела топлотних и дифузионих операција и апарата. Поступци одређивања стања развнотеже у вишефазним вишекомпонентним системима, идеални и неидеални системи. Топлотне операције без промене фазе: загревање, хлађење. Топлотне операције са променом фазе: испаравање, кондензација, одмрзавање, замрзавање. Топлотне и дифузионе операције праћене хемијским реакцијама. Могућности оптимизације топлотних и дифузионих процеса. Преглед конструкционих решења топлотних апарата. Специфичности размене топлоте и супстанције код различитих топлотних апарата. Испитивање топлотних перформанси и пада притиска размењивача топлоте.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Део 1: Рекуперативни размењивачи топлоте, Машински факултет Београд, 2016.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, 2007.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.; *** HEAT EXCHANGER DESIGN HANDBOOK, Hempshere, Washington, 1983.;