Пројектовање, изградња и експлоатација процесних система

ID: 0363
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Љ. Александар
извођачи: Петровић Љ. Александар
контакт особа: Петровић Љ. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са појединим фазама изградње објеката, од израде техничке документације и прибављања неопходних сагласности до изградње и пријема објеката. Студенти се упознају са садржајем пројекта. У другом делу предмета стичу се сазнања о основним активностима који прате пројектовање објеката процесне индустрије (снабдевање енергијом, радним и помоћним флуидима, складиштење, транспорт, токови вода и тд.). Део предмета бави се економским вредновањем инвестиција.

исход

Основни исход предмета јесте оспособљавање судената за самостално вођење послова изградње објеката. То подразумева израду пројектне документације и извођење радова на изградњи објеката. Такође, после одслушаног предмета студент треба да буде способан да сагледа обим радова при пројектовању објеката процесне индустрије, као и да планира потребне пратеће инсталације уз производни објекат.

садржај теоријске наставе

Законске основе изградње објеката. Закон о планирању и изградњи. Циљ пројектовања. Изградња инвестиционих објеката. Врсте машинских пројеката. Садржај машинског пројекта. Заштита на раду. Заштита од пожара. Заштита животне средине. Процена утицаја на животну средину. Пројектовање производно технолошких линија. Израда шема технолошких система и производних система. Означавање апарата, арматуре и мерно-регулационе опреме на технолошким шемама.Технолошка складишта и транспортни системи. Постројења за снабдевање енергијом. Основни видови енергије, топлотна, електрична, механичка (у преносном смислу). Напојни системи. Помоћни флуиди (вода, ваздух, технички гасови). Развод водене паре. Компримовани ваздух и технички гасови. Грејање, климатизација и вентилација. Одржавање производно технолошких система. Процена услуга у инвестиционој изградњи. Инвестициони трошкови. Студија оправданости. Експлоатациони трошкови.

садржај практичне наставе

Упознавање са инвестиционо техничком документацијом. Упознавање са формом машинских пројеката. Примери прорачуна производно-технолошких линија. Примери израде технолошких шема. Пројектовање складиштних и транспортних постројења. Напојни системи. Снабдевање компримованим ваздухом. Појектовање постројења за снабдевање енергијом. Развода помоћних флуида. Предрачун и оправданост инвестиције. Експлоатациони и инвестициони трошкови рада постројења. Самостална реализација главног-машисног пројекта пртема постављеном пројектном задатку.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма / модула

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Предавања и вежбе; Перијев приручник за хемијско инжењерство, Mc-Graw Hill, 1999.; Богнер М.: Пројектовање термотехничких и процесних система, Треће допуњено и проширено издање, Београд, 2007.,КДА.;