Енергетика и заштита животне средине

ID: 3097
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јововић М. Александар
извођачи: Јововић М. Александар
контакт особа: Јововић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области заштите животне средине од утицаја енергетких постројења, одговарајућим научним методама; предмет је осмишљен као уводни курс из области које обухватају изворе загађења у енергетском сектору и процесе решавања тих проблема на нивоу докторских студија. Основна проблематика предмета се односи на проучавање ефикасних и по животну средину најмање штетних метода за експлоатацију, конверзију примарних енергетских извора, транспорт, дистрибуцију и коришћење финалне енергије код крајњих потрошача у различитим секторима.

исход

По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао основним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, на основе лабораторијског рада, основе процеса моделовања утицаја енергетских постројења на животну средину и глобалне ефекте загађења, као и дефинисање утицајних параметара, моделовање и оптимизацију енергетских постројења у циљу повећања енергетске ефикасности.

садржај теоријске наставе

Увод. Енергетика и коришћење и потрошња енергије у индустријском друштву. Oдрживи развој у енергетском сектору. Традиционална знања о енергетици и утицаји на животну средину (фосилна горива – нафта, угаљ, природни гас, обновљиви извори енергије – соларна, енергија ветра, енергија водотокова, биомаса, геотермална и сл.). Топлотне машине. Когенеративна постројења. Могућности и проблеми нуклеарне енергије. Очување енергије. Смањење потрошње у домаћинствима и индустрији и пољопривреди. Транспорт. Загађење ваздуха и промене у атмосфери. Глобални ефекти. Климатске промене, гасови са ефектом стаклене баште, оштећења озонског омотача.

садржај практичне наставе

Припрема упитника за израду енергетских аудита. Дефинисање билансних целина које су предмет енергиетског аудита. Планирање и припрема мерења кључних параметара у оквиру дефинисаних билансних целина система за снабдевање и дистрибуцију енергијом и енергетсикм флуидима. Спровођење енергетских аудита на реалним индустријским постројењима. Израда енергетсих биланса. Дефинисање листе мера за повећање енергетске ефикасности. Дефинисање и прорачун енергетских уштеда за сваку меру појединачно. Техноекономска анализа предложених мера. Израда извештаја о спроведеном енергетском аудиту. Презентација резултата енергетског аудита.

услов похађања

нема

ресурси

одговарајућа лабораторијска и рачунарска опрема

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Ristinen, R., Kraushaar, J., Energy and Environment, John Wiley and Sons, 1999., ISBN 0-471-17248-0; Boyle, G., Everett, B., Ramage, J., Energy Systems and Sustainability, Block I, Oxford University Press, 2003., ISBN 0-19-926179-2; Nazaroff, W., Environmental Engineering Science, John Wiley and Sons, 2001., ISBN 0-471-14494-0; Kiely, G., Environmental engineering, McGraw-Hill, 1998., ISBN 0-07-709127-2; Јанкес, Г., Стаменић, М., и др.: Приручник за побољшање енергетске ефикасности и рационалну употребу енергије у индустрији, Машински факултет у Београду, Београд, 2009., ISBN 978-86-7083-680-8 ;