Економске анализе у процесном инжењерству

ID: 1061
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Генић Б. Србислав, Ивошевић М. Милош
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Упознавање студената са основним појмовима из области економских анализа, кроз проучавање инвестиционих и оперативних трошкова, брзе економске процене и економска анализа инвестирања.

исход

Оспособљавање студената за: * израчунавање инвестиционих трошкова * израчунавање оперативних трошкова * oдређивање економских параметара исплативости инвестирања * oвладавање скраћеним поступцима одређивања економског оптимума на примерима одређивања оптималног пречника цевовода и оптималне дебљине изолације

садржај теоријске наставе

Врсте пројектне документације и типичне економске анализе Остваривање основне функције опреме у процесним постројењима Инвестициони трошкови Оперативни трошкови Економска анализа инвестирања Брзе економске процене: oптимални пречник цевовода, oптимална дебљина изолације

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе са примерима израчунавања: * инвестиционих трошкова * оперативних трошкова * економских параметара за анализу инвестирања * oптималног пречника цевовода и оптималне дебљине изолације помоћу брзих метода за процену.

услов похађања

ресурси

Литература Генић С., Јаћимовић Б., Митић С., Колендић П., Економске анализе за потребе процесног инжењерства, СМЕИТС, Београд, 2014.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 2

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 7
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Генић С., Јаћимовић Б., Митић С., Колендић П., Економске анализе за потребе процесног инжењерства, СМЕИТС, Београд, 2014.;