Економске анализе у процесном инжењерству

ID: 1061
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Генић Б. Србислав
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Упознавање студената са основним појмовима из области економских анализа, кроз проучавање инвестиционих и оперативних трошкова, брзе економске процене и економска анализа инвестирања.

исход

Оспособљавање студената за: * израчунавање инвестиционих трошкова * израчунавање оперативних трошкова * oдређивање економских параметара исплативости инвестирања * oвладавање скраћеним поступцима одређивања економског оптимума на примерима одређивања оптималног пречника цевовода и оптималне дебљине изолације

садржај теоријске наставе

Врсте пројектне документације и типичне економске анализе Остваривање основне функције опреме у процесним постројењима Инвестициони трошкови Оперативни трошкови Економска анализа инвестирања Брзе економске процене: oптимални пречник цевовода, oптимална дебљина изолације

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе са примерима израчунавања: * инвестиционих трошкова * оперативних трошкова * економских параметара за анализу инвестирања * oптималног пречника цевовода и оптималне дебљине изолације помоћу брзих метода за процену.

услов похађања

-

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 2

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 7
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Генић С., Јаћимовић Б., Митић С., Колендић П., Економске анализе за потребе процесног инжењерства, СМЕИТС, Београд, 2014.;