Управљање отпадом и отпадним водама

ID: 0125
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јововић М. Александар
извођачи: Јововић М. Александар, Тодоровић М. Душан
контакт особа: Јововић М. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

У оквиру овог предмета студенти ће добити солидна основна и специфична знања из области управљања отпадом и отпадним водaма. Лабораторијске вежбе пружају студентима могућност да кроз решавање различитих практичних проблема сагледају стечена теоретска знања.

исход

Знања која студент стекне о конкретним техничким решењима, избору метода коришћења отпада и пречишћавања отпадних вода и опреми омогућавају му сагледавање основних принципипа битних за пројектовање ових постројења.

садржај теоријске наставе

Карактеристике, Управљање, Законске основе и стратегије, Системи сакупљања, Сепарација и третман, Учесталост и опрема за сакупљање, трансфер станице, транспорт;сепарација на извору, рециклажа, Термички поступци прераде; биолошки третман отпада, коришћење продуката прераде отпада Критеријуми за депоновање, проблеми, контрола и третман процедних вода, настајање и коришћење депонијског гаса, Будућност управљања отпадом – законодавство, сакупљање, инсинерација, депоновање, Опасан отпад, Ремедијација загађеног земљишта, Управљање воденим ресурсима, Технолошке (процесне) карактеристике, Планирање, Законодавство, Политички утицаји, Будући изазови, Захтеви за водом, Захтеви за квалитетом воде, Извори водоснабдевања, Третман воде, Пренос (транспорт), дистрибуција и складиштење воде, Будуће потребе и развој, Загађење вода, Сакупљање отпадних вода, Принципи третмана, Постројења за третман, Улога државе и јавности у контроли загађења, Трендови у контролисању загађења вода.

садржај практичне наставе

Прорачун раста масе отпада, одређивање потребних капацитет за сакупљање, прорачун састава, Избор и димензионисање опреме за третман отпада, Избор и димензионисање опреме за фабрику за прераду чврстог комуналног отпада, Одређивање основних величина депоније отпада, као и прорачун настајања депонијског гаса и могућности његовог коришћења, Прорачун концентрација и протока загађујућих компоненти у отпадним водама и степена издвајања уређаја за пречишћавање, Прорачун материјалног и топлотног биланса уређаја за пречишћавање отпадних вода и прорачун карактеристичних величина, Избор и димензионисање уређаја за пречишћавање отпадних вода, Примери постројења за биолошку обраду отпадних вода, Експериментално одређивање топлотног и материјалног биланса уређаја за пиролизу отпада, Одређивање ефикасности дистрибутера ваздуха за аерацију у уређајима за биолошку обраду отпадних вода.

услов похађања

Нема услова похађања предмета, у смислу претходно положених предмета.

ресурси

С обзиром да за предмет још није завршен уџбеник, студентима се достављају материјали за предавања у штампаном и електронском облику Лабораторијско постројење/инстлација/машина (ЛПИ): 1. лабораторијско постројење за испитивање третмана отпадних вода 2. лабораторијско постројење за термички третман отпада

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 13
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 27

литература

Кубуровић, М., Јововић А. и др.: Заштита животне средине (Поглавље 15), стр. 644-856., Термотехничар, том 2, Интерклима-графика – Врњачка Бања, СМЕIТС – Београд, 2004., ISBN 86-82685-03-5; Јововић, А., Каран, М., Петровић, А.: Process and equipment in waste treatment systems, in: Developments of equipment in process and environmental engineering, 2000., p. 97-122, ISBN 86-7083-385-9; Станојевић, М., Симић, С., Радић, Д., Јововић, А., Аерација отпадних вода, теорија и прорачуни, Ета, Београд, 2006., ISBN 86-85361-07-9;