Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине

ID: 0081
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јововић М. Александар
извођачи: Јововић М. Александар, Тодоровић М. Душан
контакт особа: Јововић М. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Процесна техника и заштита животне средине су повезане захтевом да техничка решења имају смисла тек ако обезбеђују одрживи развој. Студенти ће се упознати са основним технолошким процесима и апаратима у индустрији и мерама заштите животне средине при раду тих процеса и апарата. Посете имају за циљ упознавање са реалним индустријским постројењима и процесима, лабораторијским радом, методама мерења, процесима пројектовања и конструисања процеса и опреме.

исход

Упознавање са терминологијом везаном за основне операције у процесној индустрији и проблеме који настају по животну средину. Стицање способности анализирања сложених технолошких поступака. Постављање основних једначина биланса. Решавање конкретних проблема из инжењерске праксе.

садржај теоријске наставе

Увод, Кратак историјат Катедре и струке, списак предмета који се препоручују за даље слушање у области процесне технике, Значај заштите животне средине и улога инжењера, Управљање животном средином, Одрживи развој, Подела процесних операција, Механичке и хидромеханичке операције, Топлотне и дифузионе операције, Хемијске и биохемијске операције, Помоћне операције, Индустријске пећи и котлови, Апарати, машине, уређаји, Изазивачи проблема у животној средини, Законодавство и регулатива, Ефекат стаклене баште, киселе кише, Научне основе зжс, Физика и хемија животне средине, Наука о атмосфери, Основе екологије Технологија и контрола, Загађење ваздуха, Управљање воденим ресурсима, Снабдевање, Загађење вода, Сакупљање и третман отпадних вода, Управљање отпадом, Бука и вибрација, Јонизујуће зрачење. Конструисање апарата и машина, Пројектовање постројења, Процена утицаја и ризика, Израда студија и анализа, Прикупљање података, презентација материјала.

садржај практичне наставе

Посета индустријском постројењу, Обилазак и упозновањање са радом индустрије прераде нафте, хемијске и петрохемијске индустрије, прехрамбене индустрије и сл., Упознавање са процесима и опремом, Заштита животне средине и заштита на раду, Процедуре и поступци, Управљање производном компанијом, Посета лабораторији, Посета овлашћеној и акредитованој лабораторији из области испитивањем процесне опреме или медијума животне средине и загађења, Упознавање са начином, процедурама, стандардима и методама рада, Посета пројектантско-консултантској компанији, Обилазак и упознавање са радом компаније, Врсте послова које може радити инжењер процесне технике, Сагледавање наопходних знања за рад у компанији, Управљање компанијом и пројектима, Маркетинг и реклама, Уговарање, Пројектовање, Израда документације, Извођење пројекта, Теренски рад, Надзор.

услов похађања

Нема услова похађања предмета, у смислу претходно положених предмета.

ресурси

С обзиром да за предмет још није завршен уџбеник, студентима се достављају материјали за предавања у штампаном и електронском облику.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

Поповић, Д., и др. 40 година наставе на Одсеку за процесну технику - монографија, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999., стр. 85., ISBN 86-7083-357-3; Кубуровић, М., Јововић А. и др. Заштита животне средине (Поглавље 15), стр. 644-856., Термотехничар, том 2, Интерклима-графика, СМЕIТС, 2004. стр. 856., ISBN 86-82685-03-5;