Сушаре

ID: 1063
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Обрадовић О. Марко
извођачи: Обрадовић О. Марко
контакт особа: Обрадовић О. Марко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Студенти ће се упознати са техничким основама сушења материјала. Циљ предмета је приказ основних конструкција апарата за сушење. Такође, овим предметом се жели постићи да студент овлада вештинама препознавања проблема која настају у сложеним процесима сушења.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности. Предвиђено је да студент стекне знања о конкретним техничким решењима у области сушења материјала, као и да је у могућности да анализира сложена технолошка решења.

садржај теоријске наставе

Дефиниција процеса сушења, подела, примена и значај процеса и опреме за сушење, дефиниција основних величина, мерење масеног удела влаге, Статика процеса сушења, Кинетика процеса сушења, Кинетика конвективног сушења влажног материјала, Криве кинетике сушења, Експериментално одређивање и приступ. Криве брзине сушења, Пројектовање сушара, Опште поставке при пројектовању сушара, основни захтеви код сушара; избор конструкције сушаре и помоћних уређај код сушаре; избор агенса сушења и носиоца топлоте, Билансирање процеса, Материјални и енергетски биланс сушаре, Теоријска и стварна сушара, Графичко приказивање одвијања процеса у сушари, Топлотни прорачун сушара, Топлотни прорачун сушара помоћу равнотежног дијаграма "енталпија-састав" и "енталпија-температура", сушење загрејаним ваздухом и разблаженим димним гасовима и степен корисности конвективних сушара Типови и класификација конструкција сушара, Помоћни уређаји сушара, Техноекономски показатељи рада сушара.

садржај практичне наставе

Основни изрази и величине, Основни прорачуни у процесу сушења, Прорачун основних карактеристика влажног ваздуха, Прорачун материјалног и енергетског биланса, Прорачун материјалног и енергетског биланса теоријске и стварне сушаре при сушењу загрејаним ваздухом и разблаженим димним гасовима (проток агенса сушења, потрошња топлоте, коефицијент преноса топлоте, потрошња загревне паре, степен корисности постројења), Прорачун материјалног и енергетског биланса теоријске и стварне сушаре при међузагревању ваздуха као агенса сушења, као и при рециркулацији агенса сушења, Избор и димензионисање сушаре, Одређивање термограма сушења (кинетика конвективног сушења) у непокретном слоју, Одређивање влажности ваздуха адсорпцијом силика гелом, Одређивање удела влаге димних гасова у димним каналима, Израда техничке документације, Припрема за израду техничке документације, Израда техничке (конструкционе) документације: Избор и димензионисање сушаре, спецификација опреме и графичка документација.

услов похађања

Нема услова похађања предмета, у смислу претходно положених предмета

ресурси

Обрадовић М, Јововић А, Каран М, Ђурић С, Радић Д, Станојевић М, Тодоровић Д, Карличић Н, Кубуровић М: Сушаре – Теорија и задаци, Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС) и Универзитет у Београду Машински факултет, 2019. (ISBN 978-86-81505-95-3) Лабораторијско постројење/инстaлација/машина (ЛПИ): Лабораторијска сушара са помоћном опремом, Лабораторијски мерни систем(ЛМС), Опрема за одређивање удела влаге у ваздуху, Опрема за одређивање удела влаге у димним и отпадним гасовима.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 11
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Обрадовић М. и др: Сушаре - Теорија и задаци, Машински факултет у Београду и СМЕИТС, 2019.; Владимир Валент: Сушење у процесној индустрији, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2001.; Димитрије Вороњец, Ђорђе Козић: Влажан ваздух - термодинамичке особине и примена, СМЕИТС, Београд, 2002.; Радивоје Топић: Основе пројектовања, прорачуна и конструисања сушара, Научна књига, Београд, 1989.; Robert E. Treybal: Mass-transfer operations, third edition, McGraw-Hill International book company, 1981.;