Анализа и управљање ризицима у процесним индустријама

ID: 1180
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Аранђеловић Д. Иван, Генић Б. Србислав, Ивошевић М. Милош
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Упознавање студената са анализом ризика, управљањем ризицима и инжењерством ризика у области процесних индустрија

исход

Студенти ће овладати са основним појмовима из области анализом ризика, као и инжењерским приступом у управљању ризицима

садржај теоријске наставе

1 Класификација ризика 2 Основни елементи ризика у процесним постројењима 3 Физичке величине на основу којих се процењује ризик: температура, притисак, концентрација 4 Класификације опасних материјала и процеса 5 HAZOP и DOW процедуре за процену ризика 6 Зоне опасности од пожара и експлозија

садржај практичне наставе

1 Аудиторне вежбе 2 Израда самосталног елабората о зонама опасности 3 Израда самосталног HAZOP или DOW елабората за процену ризика

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 2

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Towler G., Sinnott R. K., Chemical Engineering Design, Elsevier, 2008.;