Конструисање процесне опреме

ID: 0087
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Петровић Љ. Александар
извођачи: Петровић Љ. Александар
контакт особа: Петровић Љ. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је да студент стекне академске вештине и компетенције за одабир и прорачун чврстоће судова, апарата и уређаја који раде под повишеним или сниженим притиском. Кроз израду пројектног задатка студент стиче креативне способности и овладава специфичним практичним вештинама за обављање послова у оквиру своје професије, а то је конструисање процесне опреме. Кроз лабораторијске вежебе овладава знањима везаним за испитивања у току процеса производње и експлоатације опреме.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; професионалне етике; повезивање знања из различитих области и њихова примена; развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју

садржај теоријске наставе

1. Процесна опрема. Класификација. Фактори који утичу на избор типа и главних димензија. 2. Радни услови и услови за испитивање. Државне институције које се баве контролом и испитивањем. Називни притисци и називне мере. 3. Врсте оптерећења. Теорија љуске - мембранска теорија. 4. Прорачун напонског стања округле плоче са различитим оптерећењима. - моментна теорија. 5. Конструкције и прорачуни сферних и цилиндричних омотача под дејством унутрашњег притиска. 6. Конструкције и прорачуни сферних и цилиндричних омотача под дејством спољашњег притиска. Ослабљења и ојачања 7. Испупчена данца. конструкције и прорачуни. Ослабљења и ојачања. 8. Равна данца и цевне решетке 9. Конусни омотачи. Конструкције и прорачуни. Ослабљења и ојачања. 10. Ослањање апарата. Ослонци хоризонталних и вертикалних апарата. Опрема апарата.

садржај практичне наставе

1. Карактеристике материјала намењених за израду посуда под притиском 2. Одређивање карактеристичних величина за посуде под притиском. Класа посуде под притиском. 3. Одређивање класе квалитета завареног споја и обима испитивања посуда под притиском 4. Лабораторијска вежба. Испитивање на чврстоћу и непропусност посуде под притиском. 5. Прирубнички спојеви конструкције и димензионисање 6. Прорачуни и димензионисање сферних и цилиндричних омотача као делова посуда под притиском 7. Прорачун и димензионисање торисферичних данаца 8. Прорачун и димензионисање равних данаца и цевних решетки 9. Прорачун и димензионисање конусних омотача 10 Димензионисање ослонаца вертикалних и хоризонталних апарата 11. Решавање проблема из конструкција aпарата

услов похађања

Уписана трећа година студија и положени сви испити из прве године студија

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Предавања и вежбе; Богнер, М.: Петровић, А.:Посуде под притиском, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.; Богнер, М.: Петровић, А.: Конструкције и прорачун апарата, СМЕИТС, Београд, 1991. ;