Основи инжењерства ризика и заштите од пожара

ID: 0620
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Аранђеловић Д. Иван, Генић Б. Србислав
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Упознавање студената са: анализом ризика, управљањем ризицима и инжењерством ризика, прописима о заштити од пожара, превентивном заштитом од пожара, средствима за гашење пожара, тактиком гашења пожара, уређајима и опремом за гашење пожара и инсталације за одвођење дима.

исход

Студенти ће бити упознати са анализом ризика, управљањем ризицима и инжењерством ризика, као и са савременим поступцима за гашење пожара и са техничким мерама превентивне противпожарне заштите.

садржај теоријске наставе

Приказ основних појмова о анализи ризика, управљању ризицима и инжењерству ризика Опасности: Токсичност, Запаљивост, Експлозијe, Бука Извори запаљења - утицај величина стања (температура, притисак, састав) на запаљења Израчунавање индекса пожара, експлозија и токсичних загађења Прописи о заштити од пожара Средства, справе и опрема за гашење пожара - Класификација и примена. Техничке и друге превентивне мере заштите од пожара и њихове примене Опште пожарне опасности, пожарно осетљиве технологије Технолошка превентива: Класификација објеката према угрожености од пожара Основни елементи при пројектовању система за превенцију и гашење пожара Прорачун пожарног оптерећења објеката

садржај практичне наставе

Примена прописа о заштити од пожара Апарати за гашење пожара Стабилни системи и уређаји за гашење пожара водом, ваздушном пеном, итд. Инсталације за одвођење дима Опште пожарне опасности, пожарно осетљиве технологије - Пожарне опасности и мере заштите по гранама индустрије Прорачун пожарног оптерећења објеката

услов похађања

-

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 13
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

С. Генић, И. Аранђеловић, Р. Рајић, Б. Николић, Основи заштите од пожара (скрипта), 2023.; С. Генић, И. Аранђеловић, Р. Рајић, Б. Николић, Основи заштите од пожара - приручник за лабораторијске вежбе (скрипта), 2023.; М. Ерић, Противпожарана и превентивно техничка заштита, Јел&Мил, Чачак, 2003.;