Процеси и постројења заштите животне средине

ID: 3098
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јововић М. Александар
извођачи: Јововић М. Александар
контакт особа: Јововић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области заштите животне средине одговарајућим научним методама; предмет је осмишљен као уводни курс из области инжењерства животне средине на нивоу докторских студија; предмет се фокусира на кључне тачке као што су ефикасни и нешкодљиви по животну средину експлоатација и конверзија енергетских извора, транспорт и дистрибуција, као и коришћење финалног облика енергије код крајњих потрошача у свим секторима производње и потрошње.

исход

По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао основним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, на основе лабораторијског рада, као и на основе процеса моделовања из области транспорта загађујућих компонената кроз медијуме животне средине

садржај теоријске наставе

Увод. Мултидисциплинарност заштите средине. Процесно машинство и заштита средине. Последице загађења ваздуха, тла и вода; емисија, имисија. Опште законске основе заштите средине и основе доношења норми. Могући извори опасности, ниво опасности и загађености, мерење концентрације загађујућих компонената. Мере заштите од опасности по човекову животну и радну средину. Техничке норме, начини решавања или планирања. Пројектовање и експлоатација постројења, могућности и примене малозагађујућих аналогија са становишта рационалног коришћења енергије материјала и природних извора, опрема за пречишћавање ваздуха, горива и вода, класификација и карактеристике метода заштите, примена и карактеристике материјала за производњу опреме за заштиту средине. Извори и врсте чврстог, течног и гасовитог отпада, процеси и постројења за прераду отпада

садржај практичне наставе

лабораторијски рад по потреби; писање научних и стручних радова и сл.

услов похађања

нема

ресурси

лабораторијске инсталације и мерна опрема по потреби; бројна литература и приступ бројним иностраним базама података

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Nazaroff, W., Environmental Engineering Science, John Wiley and Sons, 2001., ISBN 0-471-14494-0; Кубуровић, М., Јововић А., Станојевић, М., Каран, М., Радић, Д., Петров, А.: Заштита животне средине, стр. 644-856., Термотехничар, том 2, Интерклима, Врњачка Бања, СМЕИТС, 2004, ISBN 86-82685-03-5; Kiely, G., Environmental engineering, McGraw-Hill, 1998., ISBN 0-07-709127-2; Allen, D.T., Sinclair Rosselot, K., Pollution prevention for chemical processes, John Wiley and Sons, 1997., ISBN 0-471-11587-8;