Управљање отпадом

ID: 3096
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јововић М. Александар
извођачи: Јововић М. Александар
контакт особа: Јововић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области управљања отпадом одговарајућим научним методама; предмет је осмишљен као напредни курс из области управљања отпадом на нивоу докторских студија

исход

по завршетку курса очекује се да је кандидат овладао научним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, начине и методе анализа појединих поступака управљања отпадом, лабораторијског рада, као и на напредне процесе моделовања из области система управљања комуналним отпадом, термичког и биолошког третмана отпада, начина депоновања и настајања депонијског гаса

садржај теоријске наставе

Карактеристике отпадних материјала. Анализа посебне законске регулативе. Теоријска и практична истраживања процеса руковања, одлагања и третман на месту извора. Анализа процеса и опрема за сортирање отпада и могућности коришћења отпадних материјала као секундарних сировина и обновљивих извора енергије. Процеси и опрема за биолошки третман отпада. Процеси и опрема за термички третман отпада. Депоновање отпада. Емисија загађујућих компонената из процеса и постројења за уклањање и коришћење отпада. Поступци и опрема за пречишћавање димних гасова и отпадних вода из поступака прераде отпада. Анализа и истраживање математичких модела који описују процесе третмана отпада. Истраживање експерименталних поступака третмана отпада.

садржај практичне наставе

по потреби лабораторијски рад и посете индустријским постројењима

услов похађања

нема

ресурси

Лабораторијско постројење/инстaлација/машина (ЛПИ): 1. лабораторијско постројење за испитивање третмана отпадних вода 2. лабораторијско постројење за термички третман отпада и друга постројења и инсталације по потреби

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S., Integrated Solid Waste Management, Engineering Principles and Management Issues, McGraw-Hill, 1993, ISBN 0-07-063237-5; . Chang Ho Oh (ed.), Hazardous and Radioactive Waste Treatment Technologies Handbook, The Mechanical Engineering Handbook Series, CRC Press, 2001., ISBN 0-8493-9586-0; Manahan, S.E., Industrial Ecology, Environmental Chemistry and Hazardous Waste, Lewis Publishers, 1999., 1-56670-381-6.; Радови из научних часописа Waste Management and Research, Waste Management i sl.;