Наоружање ваздухоплова

ID: 1082
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Пековић М. Огњен, Симоновић М. Александар
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Изучавање овог предмета треба да обезбеди усвајање поступака и метода решавања проблема везаних за прорачуне наоружања ваздухоплова. Студенти треба да се оспособе за самостално проушавање елемената ракетног, бомбардерског и ватреног наоружања ваздухоплова у циљу добијања максималне ефикасности дејства при задатим условима примене сваког од ових типова наоружања са авиона. Посебно ће се обратити пажња на тенденције развоја савременог наоружања ваздухоплова.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно – специфичне способности: - темељно познавање и разумевање различитих типова наоружања ваздухоплова и њихову примену - Прорачун карактеристика ваздухопловних оружја и њихову интеграцију на летелицу уз употребу научних метода и поступака - повезивања основних знања из математике, програмирања, механике и механике флуида и њихове примене на пројектовање и прорачун ваздухопловних наоружања и његове интеграције;

садржај теоријске наставе

-Увод у област наоружања ваздухоплова-Подела и класификација-Историјски развој-Тенденције развоја-Бомбардерско наоружање ваздухоплова-Одређивање стварних координата циља-Аеродинамичка интеграција бомбе, носача и авиона -Утицај подвесних терета на карактеристике авиона-Прорачун одвајања подвесног терета од авиона-Стабилизација путање-Одређивање сила и момената на подвесном терету -Падобрани и кочиони уређаји-Ракетно наоружање ваздухопловаОсновне компоненте ракета и њихов размештај-Прорачун структуре и типови конструкција -Аеродинамичке карактеристике витких тела -Аеродинамичка интерференција-Конструктивне карактеристике органа управљања-Деривативи стабилности-Пригушење пропињања и ваљања -Ватрено наоружање-Дефиниција и поделе ватреног наоружања-Основни делови и механизми -Одређивање сила и оптерећења -Динамика и удари у механизмима, уређајима и деловима аутоматике-Постојећа решења уградње-Амортизација силе трзања у складу са конструкцијом ваздухоплова-Везе у систему авион – контејнер

садржај практичне наставе

-Подела и класификација ваздухопловног наоружања-Бомбардерско наоружање ваздухоплова, класификација авио – бомби,-Аеродинамичка интеграција бомбе, носача и авиона-Стабилизација путање-Падобрани-Ракетно наоружање ваздухоплова -Класификација ракета-Конструктивне карактеристике-Аеродинамичке шеме-Основне компоненте ракета и њихов размештај -Прорачун структуре и конструкција ракета-Аеродинамичка интерференција-Конструктивне карактеристике органа управљања -Деривативи стабилности-Ватрено наоружање ваздухоплова-Дефиниција и поделе ватреног наоружања -Основни делови и механизми -Одређивање сила и оптерећења-Динамика и удари у механизмима -Постојећа решења уградње-Амортизација силе трзања

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Наоружање ваздухоплова.

ресурси

Додатни материјали (писани изводи са предавања, поставке задатака, упутства за решавање задатака), ДВЛ.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Јанковић С. Аеродинамика пројектила, Машински факултет Београд, 1979,КДА;