Пољопривредне машине и опрема 1

ID: 1241
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

1.Mултидисциплинарним приступом постижу се оптимални резултати у пројектовању, одржавању и експлоатацији пољопривредних машина и опреме. 2. Овладавање теоријским основама радних органа, агрегатима трактор прикључне пољопривредне машине иинтегрисаним системима пољопривредних машина односно машинама за основну и додатну обраду земљишта и расипачима ђубрива, те транспортним машинама. 3. Стицање практичних знања и вештина у практичном решавању инжењерских проблема пољопривредних машина и опреме.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Дефинишу агротехничке захтеве за тракторе, транспортне пољопривредне машине, машине за основну и додатну обраду земљишта и машине за ђубрење •Наброје типове пољопривредних машина и њихове радне органе за тракторе, транспортне пољопривредне машине, машине за основну и додатну обраду земљишта и машине за ђубрење •Укратко опишу главне склопове и машинске делове пољопривредних машина и њихов принцип рада за тракторе, транспортне пољопривредне машине, машине за основну и додатну обраду земљишта и машине за ђубрење •Разликују типове пољопривредних машина према начину агрегатирања са трактором, •Дефинишу преносно и релативно кретање радних органа пољопривредних машина, •Процене технолошку и економску исплативост примене одређених пољопривредних машина према задатим условима пољопривредне производње.

садржај теоријске наставе

1. Постулати савремене пољопривреде. 2. Концепт прецизне пољопривредне производње. 3. Пољопривреда као систем. 4. Повезаност произвођача и корисника пољопривредних машина. 5. Чиниоци пољопривреде. 6. Интензивна и естензивна пољопривредна производња. 7. Технологије у пољопривреди 8. Технолошке карте. 9. Технички системи у пољопривреди. 10. Чиниоци рационалне примене техничких система у пољопривреди. 11. Категоризација трактора. 12. Силе које делују на трактор при вучи. 13. Принципи и значај надпуњења код тракторских мотора. Шематски приказ. 14. Биланс снаге истовременог преноса снаге на точкове и прикључно вратило (Сенкијев дијаграм). 15. Врсте тракторских трансмисија. Предности и недостаци. 16. Значај спорохоних брзина трактора. 17. Елементи подизног механизма трактора. 18. Функција и начини баластирања трактора. 19. Типови конструкције тракторских шасија. Предности и недостаци. 20. Критеријуми за избор трактора. 21. Време извођења основне обраде земљишта. Физичко-механичка и хемијско-биолошка припрема земљишта. Агротехнички захтеви при орању. 22. Технолошки поступци орања. 23. Технички системи за основну обраду земљишта. 24. Тањираче. Агротехнички захтеви. Типови оруђа. 25. Култиватори. Агротехнички захтеви. Типови оруђа. 26. Дрљаче. Агротехнички захтеви. Типови оруђа. 27. Ваљци. Агротехнички захтеви. Типови оруђа. 28. Обрада земљишта ротационом ситнилицом. 29. Макро и микронутритивни елементи у биљној производњи. Начини губитака и обезбеђивања хранива за културне биљке. 30. Врсте ђубрива и њихова својства. 31. Време апликације ђубрива. 32. Машине за апликацију минералних ђубрива. 33. Машине за апликацију органских ђубрива. 34. Машине за апликацију осоке. 35. Математичко моделирања машина за транспорт, дозирање и складиштење материјала. 36. Самоходне машине за манипулацију пољопривреним материјалом. 37. Пољопривредне приколице и анализа сила.

садржај практичне наставе

Рачунски задаци из области трактора, орања, дрљача, тањирача, ваљака и расипача.

услов похађања

Одслушана прва година ОАС

ресурси

Литература и електронска предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 7
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

Вељић M., Технолошки процеси у механизованој пољопривреди, Машински факултет, Београд, 1997.; Марковић Д., Tранспорт у пољопривреди, Машински факултет, Београд, 1997;; Мартинов М., Ђевић М., Новковић Н., Савин Л., Огризовић Б., Мицковић Г., Видаковић В., Поповић М., Кекић М., МОЈ ТРАКТОР, RES trade, Нови Сад, 2007;; Веселинов Б., Мартнов М., Бојић С., Машине за биосистеме 1, практикум, ФТН Нови Сад, 2009.; Мартинов М., Марковић Д., Машине и оруђа за обраду земљишта, Први део, ФТН, Нови Сад, 2002.;