Катедра за пољопривредно машинство

Носиоц модула Инжењерство биотехничких система (ИБС) је Катедра за Пољопривредно машинство. На модулу се едукује високостручни кадар за пројектовање, конструисање, испитивање, експлоатацију и одржавање самоходних и прикључних пољопривредних машина и трактора, уређаја, опреме, постројења и технолошких линија за производњу и прераду хране. Оправданост постојања профила се потврђује стратешким значајем и потенцијалима наше земље, а могућност запошљавања великим бројем произвођача и корисника пољопривредних машина, постројења, уређаја и опреме у Београду, Србији и свету од Америке до Аустралије, где данас раде дипломирани инжењери овог профила.

Делатност профила је:

  • Образовање и стручно усавршавање у области инжењерства биосистема, на свим нивоима почев од основних академских студија, мастер академских студија и докторских студија, преко симпозијума, семинара, специјализованих и иновационих курсева,итд …
  • Научноистраживачки рад који се обавља у одговарајућим лабораторијама Центра за нове технологије у пољопривредном машинству, те у оквиру пројеката које суфинансира Министарство за просвету и науку
  • Трансвер научноистраживачког рада у пракси, кроз израду студија, идејних и главних пројеката, развој и освајање нових решења, издавање атеста и потврда о квалитету производа, израда експертиза, вештачења, итд.
  • Испитивање машина, уређаја,опреме и постројења.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

лабораторије, радионице, учионице

Центар за пољопривредно машинство чине три лабораторије, биро за пројектовање и радионица за техничку подршку у настави и научноистраживачком раду. У лабораторијама се обављају лабораторијске вежбе према наставном плану и програму Катедре како би стутенти стекли практична знања. Осим тога врше се експериментална истраживања везана за реализацију научноистраживачких пројеката и пројеката сарадње са привредом, испитивања и атестирања пољопривредних машина, уређаја, опреме и постројења. Лабораторије Одсека су опремљене инсталацијама, електронском мерном опремом, системом за компјутерску обраду резултата мерења и низом карактеристичних решења пољопривредних машина, постројења, уређаја и опреме.

Лабораторија за пољопривредне машине и постројења
Руководилац лабораторије: проф. др Драган Марковић

Лабораторија за прецизну пољопривреду (APS LAB)
Руководилац лабораторије: асист. Војислав Симоновић, маст. инж. маш.